S

S

Hellada A
Hellada B


Jacek Kowalski

Jacek Kowalski

Czytaj dalej


Ludola

Ludola

Czytaj dalej


Rzesza Ottonów

Rzesza Ottonów

ZAGADNIENIA

– podział państwa Franków
– cesarstwo Ottonów
– Otton I i Otton III
– idea uniwersalizmu

NACOBEZU

• zna wydarzenia związane z datami:
→ 843 r.
→ 962 r.
• określa, kim byli i czym zasłynęli:
→ Otton I
→ Otton III
• poprawnie posługuje się terminami:
→ traktat w Verdun
→ uniwersalizm
• wymienia postanowienia traktatu w Verdun
→ lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego
• określa, kim byli i czym zasłynęli:
→ Ludwik Pobożny
→ Ludwik Niemiecki
→ Karol Łysy
→ Lotar
→ Henryk II
• poprawnie posługuje się terminem:
→ Rzesza Niemiecka,
• wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka
• omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I
• tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu
• przedstawia okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego
• omawia dokonania Ottona I i Ottona III
• opisuje politykę następców Ottona III
• charakteryzuje sytuację polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów
• ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy
• ocenia znaczenie traktatu w Verdun dla dalszych losów politycznych Europy

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Rzesza Ottonów – WORD

LINKI
• –
• –


Słowianie i Węgrzy

Słowianie i Węgrzy

ZAGADNIENIA

– wędrówka Słowian
– pierwsze państwa słowiańskie
– działalność Cyryla i Metodego
– najazdy Węgrów
– powstanie Rusi

NACOBEZU

• określ, kim byli i czym zasłynęli Cyryl i Metody
• poprawnie posługuje się terminem Słowianie
• dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową)
• wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier
• omawia warunki życia i zajęcia Słowian
• określ, kim był i czym zasłynął
• zna wydarzenia związane z datami:
→ IV–V w., VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 1001 r.
• przedstawia dokonania postaci:
→ Samona, Rościsława, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego
• poprawnie posługuje się terminami:
→ głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole
• omów osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła
• omawia organizację plemion słowiańskich
• wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego
• opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego
• wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu
• przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego
• charakteryzuje okoliczności powstania państwa ruskiego
• porównuje warunki tworzenia się i rozwoju pierwszych państw słowiańskich

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Najazdy Normanów – WORD

LINKI

• …..


Między papiestwem a cesarstwem

Między papiestwem a cesarstwem

ZAGADNIENIA

– kryzys kościoła w X w.
– reforma kościoła
– schizma wschodnia
– spór o inwestyturę

NACOBEZU

2
– zna wydarzenia związane z datami: X w., 1054 r., 1122 r.
– przedstawia dokonania postaci: Grzegorza VII i Henryka IV
– poprawnie posługuje się terminami: schizma wschodnia, prawosławie, inwestytura, konkordat wormacki
– wymienia przejawy kryzysu w Kościele w X w.
– lokalizuje na mapie Cluny
– wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego

3
– zna wydarzenia związane z datami: X w., 1075 r., 1077r.
– określa, kim był i czym zasłynął Sylwester II
– poprawnie posługuje się terminami: Cluny, dyktat papieski, prawo kanoniczne, ekskomunika, prawosławie, Canossa, synod
– omawia przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców

4
– charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w.
– omawia dokonania papieża Sylwestra II
– przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej
– opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany
– podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII

5
– wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę
– tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do Cannosy”

6
– wskazuje i ocenia źródła konfliktów w Kościele w okresie wczesnego średniowiecza

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Najazdy Normanów

Najazdy Normanów

ZAGADNIENIA

– Normanowie – życie i zajęcia ludności
– religia Normanów
– podboje wikingów
– powstanie państw skandynawskich
– okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce

NACOBEZU

• określ, kim był i czym zasłynął
→ Wilhelm Zdobywca

• wyjaśnij termin
→ Normanowie (Wikingowie)

• zlokalizuj na mapie siedziby Normanów
• omów warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego
• opisz warunki życia i zajęcia ludności Normańskiej
• wskaż na mapie kierunki ekspansji Wikingów
• wymień państwa powstałe na terenie Skandynawii

• co wydarzyło się w 1066 r.
• określ, kim byli i czym zasłynęli:
→ Leif Eriksson
→ Robert Giuscard

• wyjaśnij pojęcia:
→ runy
→ drakkary
→ snekkary
→ kościół klepkowy

• podaj przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów
• omów osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła

• przedstaw system wierzeń Normanów
• opisz wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich
• wskaż czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich
• w jakich okolicznościach Normanowie pojawili się w Ameryce?
• jak doszło do powstania państw skandynawskich?
• czy istnieje związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów?
• oceń wpływ najazdów Normanów na kształt średniowiecznej Europy

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Najazdy Normanów – WORD

LINKI

VIKING – trailer filmu rosyjskiego (2016)
Wikingowie – serial – trailer sezonu 1
Wikingowie – serial – trailer sezonu 2
Wikingowie – serial – trailer sezonu 3
Wikingowie – serial – trailer sezonu 4

Zdjęcia


Państwo Franków

Państwo Franków

ZAGADNIENIA

– Europa zachodnia po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
– Merowingowie i Karolingowie
– Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na zachodzie
– kultura, nauka i sztuka w państwie Franków

NACOBEZU

• wydarzenie związane z datą 800 r.
• określ, kim byli i czym zasłynęli:
→ Pepin Krótki
→ Karol Wielki
• wyjaśnij terminy:
→ majordom
→ marchia
→ margrabia
→ hrabia
→ hrabstwo
→ renesans karoliński
• zlokalizuj na mapie pierwotne siedziby Franków
• opisz życie codzienne i zajęcia Franków
• określ zasięg terytorialny państwa Franków
• wskaż na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego
• wydarzenia związane z datami:
→ 496 r.
→ 732 r.
→ 814 r.
• określ, kim byli i czym zasłynęli:
→ Chlodwig
→ Karol Młot
→ Einhard
• wyjaśnij terminy:
→ arianizm,
→ siedem sztuk wyzwolonych,
→ minuskuła,
→ retoryka,
→ dialektyka,
→ kaligrafia,
→ manuskrypt,
→ miniatura
• wyjaśnij znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga
• przedstaw rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego
• przedstaw sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
• omów organizację państwa Franków
• opisz sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów
• zaprezentuj dokonania Karola Wielkiego
• określ znaczenie koronacji cesarskiej Karola
• wyjaśnij znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers
• uzasadnij słuszność określenia renesans karoliński dla zmian w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w.
• oceń wpływ Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy
• omów związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Państwo Franków – WORD

LINKI
EINHARDI VITA KAROLI MAGNI – Einhard „Żywot Karola Wielkiego” – po łacinie
Pieśń o Rolandzie


Początki państwa polskiego

Początki państwa polskiego

ZAGADNIENIA

– plemiona polskie
– państwo Mieszka I
– organizacja państwa Mieszka I
– chrzest Polski
– Dagome iudex
– podboje Mieszka I

NACOBEZU

2
– zna wydarzenia związane z datami: 966 r., 972 r.
– przedstawia dokonania Mieszka I
– poprawnie posługuje się terminami: drużyna książęca, woj, danina
– wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby
– lokalizuje na mapie główne grody w państwie Mieszka I
– opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I

3
– zna wydarzenia związane z datami: IX w., 991 r.
– wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Ibrahim ibn Jakub, Jordan, Dobrawa
– poprawnie posługuje się terminami: „Geograf Bawarski”, szyszak, kolczuga, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna
– wymienia korzyści wynikające z przyjęcia chrztu
– określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex
– prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I

4
– omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich
– przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego
– opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej
– charakteryzuje strukturę społeczną w państwie Mieszka I

5
– wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu
– tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich
– określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex

6
– ocenia kierunki rozwoju państwa polskiego u progu jego istnienia

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Państwo Bolesława Chrobrego

Państwo Bolesława Chrobrego

ZAGADNIENIA

– panowanie Bolesława Chrobrego
– misja św. Wojciecha
– zjazd gnieźnieński
– gród w Gnieźnie
– podboje Bolesława Chrobrego
– koronacja królewska

NACOBEZU

2
– zna wydarzenia związane z datami: 997 r., 1000 r., 1002–1018 r.,1025r.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, Otton III, Gall Anonim
– posługuje się terminami: relikwie, metropolia, kanonizacja, włócznia św. Maurycego, gród
– opisuje przebieg misji św. Wojciecha
– wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego
– wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego

3
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Oda, Radzim Gaudenty, Thietmar, Henryk II, Świętopełk
– poprawnie posługuje się terminami: kasztelan, czynszownik, Grody Czerwieńskie
– omawia postanowienia pokoju w Budziszynie
– opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława Chrobrego

4
– przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego
– omawia dokonania Bolesława Chrobrego
– charakteryzuje organizację państwa polskiego za panowania Bolesława
– porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu władców w 1000 r.
– wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego

5
– opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej
– wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej

6
– ocenia skutki polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć