Rewolucja neolityczna

WYMAGANIA
– wpływ zmian klimatu na życie człowieka
– rewolucja neolityczna
– początki rolnictwa i hodowli
– pierwsze osady
– budowle megalityczne
– początek metalurgii
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, epoka brązu, epoka żelaza
– przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu
– podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób
3
– poprawnie posługuje się terminami: neolit, megalit
– określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej
– opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną
– omawia sposób wytopu brązu i żelaza
4
– przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego
– omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu
– nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej
– wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej
– wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali
5
– omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu
– charakteryzuje wygląd osad neolitycznych
– opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych
6
– uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć