Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. III

Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. III

1. Daty (uczeń zna):

1374 r. nadanie przywileju koszyckiego
1385 r. zawarcie unii w Krewie
1410 r. bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
1411 r. podpisanie pierwszego pokoju w Toruniu
1413 r. zawarcie unii w Horodle
1444 r. bitwa pod Warną
1453 r. zdobycie Konstantynopola przez Turków
1454 r. rozpoczęcie wojny trzynastoletniej
1466 r. podpisanie drugiego pokoju toruńskiego
1454 – 1466 wojna trzynastoletnia

2. Dobra kultury (uczeń rozpoznaje dzieło, zna autora i czas powstania)

– ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie (XV w.),
– obraz Jana Matejki – „Bitwa pod Grunwaldem”
– traktat „O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi”

3. Definicje:

– inkorporacja
– husytyzm
– przywilej koszycki
– unia personalna
– pospolite ruszenie
– bitwa pod Grunwaldem (kto z kim, kiedy, kto dowodził, etapy bitwy, jej znaczenie w dziejach)

4. Postaci:

– Władysław Jagiełło
– książę Witold
– Ulrich von Jungingen
– Władysław Warneńczyk
– Kazimierz Jagiellończyk
– Jan Bażyński
– Jan Hunyady
– Paweł Włodkowic
– Jan Długosz
– Iwan IV Groźny
– Jan Hus
– Mikołaj Trąba
– Jan Ostroróg

5. Pytania problemowe:

– Podaj korzyści, jakie Polska uzyskała w wyniku zawarcia unii w Krewie,
– podaj korzyści, jakie Litwa uzyskała w wyniku zawarcia unii w Krewie,
– podaj przyczyny i skutki wojny trzynastoletniej (postanowienia drugiego pokoju toruńskiego),
– podaj przyczyny kryzysu gospodarczego i społecznego w Europie na przełomie XIV i XV w.


Legiony i Księstwo Warszawskie

Legiony i Księstwo Warszawskie

Legiony i Księstwo warszawskie


Od konsulatu do cesarstwa

Od konsulatu do cesarstwa

Polacy pod Somosierrą („Zostawcie to Polakom!” „Naprzód, psiekrwie, cesarz patrzy!” – Kozietulski)
„I wojna polska” – powstanie wielkopolskie (przykład udanego powstania)
„II wojna polska” – fragment „Pana Tadeusza”
Lipsk „Bóg powierzył mi honor Polaków. Bogu go tylko oddam” – książę Józef Poniatowski


W starożytnej Sparcie

W starożytnej Sparcie

Czytaj dalej


Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 5, SP R. I.

Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 5, SP R. I.

Uczeń:

1. Zna i potrafi zaznaczyć na osi czasu daty:
chrzest Polski – 966 r.
zjazd gnieźnieński – 1000 r.
koronacja Bolesława Chrobrego – 1025 r.

2. Wyjaśnia terminy (potrafi zdefiniować):
danina, gród, dynastia, drużyna, postrzyżyny, Ślęża, Swaróg, Perun.

3. Potrafi streścić legendę
– opisującą powstanie Gniezna,
– o Piaście
– o Popielu

4. Potrafi rozpoznać, nazwać i opisać sposób działania narzędzi używanych we wczesnym średniowieczu (np. żarna).

5. Opisuje skutki przyjęcia chrztu przez Polskę (minimum 3).

6. Wymienia autorów kronik opisujących dzieje Polski w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego (minimum 2).

7. Potrafi oznaczyć na mapie:
– obszary, które zajmowały poszczególne plemiona polskie (np. Polanie, Mazowszanie, Wiślanie, Pomorzanie…)
– granice Polski pod koniec panowania Mieszka I (na początku panowania Bolesława I Chrobrego),
– ziemie przyłączone do Polski w 1018 roku,
– gród w którym powstało arcybiskupstwo.

8. Potrafi podać przynajmniej:
– dwie przyczyny zjazdu w Gnieźnie,
– dwa skutki zjazdu w Gnieźnie.
Zna przebieg wizyty Ottona III w Gnieźnie.

9. Potrafi wymienić przynajmniej trzy z czterech biskupstw istniejących w Polsce Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

10. Lokalizuje czas i miejsce oraz zna cel i przebieg misji (św.) Wojciecha.

11. Wie kto był pierwszym:
– historycznie potwierdzonym władcą Polski (Mieszko I),
– pierwszym królem Polski (Bolesław Chrobry).


Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. II

Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. II

Czytaj dalej


Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. I – Polska i świat w XII-XIV w.

Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. I – Polska i świat w XII-XIV w.

Rozbicie dzielnicowe:

– cezury (odkąd dokąd – daty i wydarzenia)
– skutki rozbicia dzielnicowego
– kto podejmował i z jakim skutkiem próby zjednoczenia Polski
– dynastia Przemyślidów na polskim tronie
– którzy władcy byli koronowani na królów od Mieszka I (zwłaszcza podczas rozbicia)
– Wymień dwóch ostatnich władców Polski z dynastii piastowskiej

Wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej:

– kiedy były organizowane?
– skutki wypraw krzyżowych

Daty (podać, zanaczyć na osi czasu, ułożyć chronologicznie):

– początek rozbicia dzielnicowego (statut/testament Bolesława Krzywoustego)
– koronacja Przemysła II
– koronacja Wacława II na króla Polski
– koronacja Władysława Łokietka (pierwsza w historii koronacja w Krakowie)
– założenie Akademii Krakowskiej
– sprowadzenie Krzyżaków do Polski
– pierwsza wyprawa krzyżowa
– zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
– bitwa pod Legnicą
– bitwa pod Płowcami
– zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyzaków
– śmierć Kazimierza Wielkiego
– założenie Akademii Krakowskiej
– uczta u Wierzynka

Mapy:

– Polska Władysława Łokietka
– ziemie polskie, które nie weszły w skład Polski po zakończeniu rozbicia (za Łokietka i Kazimierza Wielkiego)
– synowie Bolesława Krzywoustego i ich dzielnice, kto został pominięty i dlaczego?
– Polska Kazimierza Wielkiego (których ziem nie odzyskał, jakie pozyskał?)

Definicje:

– chan
– grosz praski
– haracz
– jarłyk
– krucjata
– krzyżowiec
– poradlne
– prawo przymusu drogowego
– prawo składu
– princeps
– starosta
– uczta u Wierzynka

Inne:

– Omów reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego.
– Dalczego nazywamy go Wielkim?
– Jak wyglądał wojownik Mongolski, rycerz Zakonu Krzyżackiego?
– W jakich bitwach potykało się z nimi nasze rycerstwo?
– Wymień korzyści i zagrożenia, jakie wynikały dla Polski z założenia w Prusach państwa Zakonu Krzyżackiego.


Republika francuska

Republika francuska

Republika francuska


Rewolucja francuska

Rewolucja francuska


Powstanie Stanów Zjednoczonych

Powstanie Stanów Zjednoczonych

PREZENTACJA
https://prezi.com/vo3l4tiskc02/powstanie-stanow-zjednoczonych-klasa-iii/

NOTATKI
http://www.tomaszewska.com.pl/powstanie%20usa.pdf
http://lekcjehistorii.pl/index.php/2016/09/03/powstanie-usa/

FILMY