W Egipcie faraonów

WYMAGANIA
– położenie geograficzne i warunki naturalne Egiptu
– Nil i jego rola
– organizacja państwa egipskiego
– społeczeństwo starożytnego Egiptu
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon
– lokalizuje na mapie Egipt
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie
3
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e.
– podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej
– przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II
– charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego
– określa zakres władzy faraona
4
– wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej
– omawia organizację państwa egipskiego
– opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II
5
– uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem Nilu”
– tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego
– prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e.
6
– wskazuje i ocenia źródła potęgi starożytnego Egiptu. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć