Konkurs "Jan Długosz i jego czasy"

Regulamin Konkursu „Jan Długosz i jego czasy”

1. Konkurs Wiedzy o Janie Długoszu organizowany jest przez Zespół Szkół w Raciborowicach.
2. Konkurs ma zasięg szkolny, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o Janie Długoszu – patronie szkoły wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
4. Liczba uczestników jest nieograniczona.
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.raciborowice.edu.pl lub www.andrzejgrych.pl
6. Konkurs ma formę pisemną.
7. Odpowiedzi uczestników oceni Jury.
8. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną m.in. na stronie internetowej www.raciborowice.edu.pl
9. Termin Konkursu: 18 maja 2012 roku.
Zakres wymaganej wiedzy:
1) Jan Długosz – biografia
2) Jego dzieła
3) Czasy Jana Długosza
4) Związki Jana Długosza z Ziemią Krakowską
Zakres wymaganych umiejętności:
Uczeń:
1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną;
2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń;
3) dostrzega związki przyczynowo – skutkowe;
4) pracuje z mapą historyczną;
5) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne (np. teksty, mapy, ikonografie,
tabele i wykresy statystyczne);
6) odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji;
7) uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.
Lektury:

Dla Szkoły Podstawowej

  1. Józef Mitkowski, Jan Długosz, Warszawa 1988.
  2. Marian Plezia, Jan Długosz, [w:] Pisarze staropolscy, pod red. Stanisława Grzeszczuka, T.1., ss. 133-173.
Dla Gimnazjum

  1. Józef Mitkowski, Jan Długosz, Warszawa 1988.
  2. Marian Plezia, Jan Długosz, [w:] Pisarze staropolscy, pod red. Stanisława Grzeszczuka, T.1., ss. 133-173.
  3. Zeszyty Długoszowskie, Kłobuck 2010, nr IX, ss. 39-54, 74-84, 99-102.

Materiały do pobrania:*

  1. Józef Mitkowski, Jan Długosz, Warszawa 1988. – POBIERZ
  2. Marian Plezia, Jan Długosz… – POBIERZ
  3. Zeszyty Długoszowskie, Kłobuck 2010. – POBIERZ
 
* Lektury można pobrać na potrzeby konkursu w postaci skanów w formacie pdf. W formie papierowej dostępne są m.in. w Bibliotece Wojewódzkiej. Zeszyty Długoszowskie dostępne są w naszej bibliotece szkolnej w dwóch egzemplarzach.