Powtórzenie wiadomości – podsumowanie

ZAGADNIENIA

– położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– zajęcia Hellenów
– organizacja miast-państw
– kultura minojska i mykeńska
– czynniki jednoczące Greków
– kolonizacja grecka
– zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej
– społeczeństwo Aten
– instytucje władzy w Atenach
– ostracyzm
– wygląd starożytnych Aten
– Sparta
– mieszkańcy Sparty
– ustrój Sparty
– wychowanie spartańskie
– obyczaje Spartan
– armia grecka
– skutki wojen grecko-perskich
– organizacja armii greckiej
– przyczyny konfliktów grecko-perskich
– przebieg wojen Greków z Persami
– najsłynniejsi dowódcy greccy
– bogowie greccy
– świątynie i obrzędy
– wyrocznia
– Akropol
– mitologia grecka
– sport w życiu Greków
– związek zawodów sportowych z religią
– przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich
– greckie obiekty sportowe
– bohaterowie antycznych igrzysk
– teatr grecki
– literatura grecka
– malarstwo i rzeźba
– architektura
– najwięksi przedstawiciele kultury greckiej
– filozofia grecka
– najsłynniejsze greckie szkoły
– matematyka
– historia i geografia
– najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej
– greckie wynalazki
– Grecja po wojnach perskich
– Aleksander Macedoński
– wyprawa Aleksandra przeciwko Persji
– imperium macedońskie
– kultura hellenistyczna
– państwa hellenistyczne

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

2
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– poprawnie posługuje się terminami:
Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia
– lokalizuje na mapie Grecję
– opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji
– poprawnie posługuje się terminami:
Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), Akropol
– lokalizuje na mapie Ateny
– wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis
– określa, które warstwy społeczne posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione
– położenie Sparty – Lakonia, Peloponez
– Likurg, Leonidas
– Spartiaci, periojkowie, heloci
– ustrój: królowie Sparty, geruzja (geronci, geriatria), eforzy
– wychowanie spartańskie (agoge)
– mowa lakoniczna
– z tarczą lub na tarczy (powrócić z tarczą)
– zna wydarzenie związane z datą VI w. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: hoplita, falanga, Persja, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje
– lokalizuje na mapie Persję i Grecję
– wymienia główne przyczyny wojen grecko-perskich
– wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew
– poprawnie posługuje się terminami: Olimp, wyrocznia, Akropol, mit, heros
– lokalizuje na mapie Olimp i Delfy
– podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali
– wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich
– zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 1896 r.
– poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski
– lokalizuje na mapie Olimpię
– wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom
– wyjaśnia, kim byli Homer i Fidiasz oraz podaje tytuły ich dzieł
– poprawnie posługuje się terminami:
Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, „Iliada”, „Odyseja”
– przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego
– prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej
– wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych
– wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli:
Sokrates, Platon, Arystoteles, Pitagoras, Herodot, Tukidydes, Archimedes
– poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika
– wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów
– opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej
– określa, kim byli i czym zasłynęli Filip II i Aleksander Wielki
– poprawnie posługuje się terminami:
Związek Morski, wojna peloponeska, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna
– lokalizuje na mapie Macedonię
– wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria
3
– określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej
– poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska
– wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej
– zna wydarzenie związane z datą 508 r. p.n.e.
– przedstawia dokonania Peryklesa
– poprawnie posługuje się terminami: demagog, strateg, ostracyzm, agora
– charakteryzuje społeczeństwo Aten
– opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków
– omawia cechy charakterystyczne demokracji
– tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety
– przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego
– wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten
– dokonuje oceny ustroju Sparty
– zna wydarzenia związane z datami: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.
– wymienia dokonania i wyjaśnia znaczenie postaci:
Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa
– analizuje przyczyny wojen grecko-perskich
– poprawnie posługuje się terminami: hoplon, Nieśmiertelni, triera
– opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków
– poprawnie posługuje się terminami: tytani, Pytia
– charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków
– wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw
– zna wydarzenie związane z datą 393 r. n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: agon, hipodrom
– wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków
– opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.
– krótko charakteryzuje postaci:
Sofoklesa, Arystofanesa i Myrona, wymieniając ich kluczowe dzieła
– poprawnie posługuje się terminami:
skene, proskenion, orchestra, theatron, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe
– opisuje przebieg Wielkich Dionizji
– zna wydarzenia związane z datami:
VII–VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e.
– krótko charakteryzuje dokonania:
Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Euklidesa, Klaudiusza Ptolemeusza
– poprawnie posługuje się terminami:
Akademia Platońska, Liceum, klepsydra
– zna wydarzenia związane z datami:
334p.n.e., 333 r. p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. 338 r. p.n.e
– przedstawia dokonania Dariusza III
– poprawnie posługuje się terminami: Cheronea, węzeł gordyjski
– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej
– podaje przyczyny i skutki podboju Persji przez Aleksandra
4
– wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków,
– a także na organizację państwowości greckiej
– opisuje wygląd greckiej polis
– wymienia przyczyny kolonizacji greckiej
– wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną
– wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm
– opisuje wygląd starożytnych Aten
– omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity
– opisuje wygląd triery
– przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego
– wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”
– podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego
– określa rolę wyroczni w życiu Greków
– opisuje wygląd ateńskiego Akropolu
– wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu
– tłumaczy, na czym polega postawa prometejska
– charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków
– przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi
– wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim
– przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią
– opisuje wygląd teatru greckiego
– określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji
– podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków
– opisuje okoliczności narodzin filozofii
– przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich
– opisuje proces tworzenia potęgi Macedonii przez Filipa II
– opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom
– omawia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją
– omawia organizację imperium macedońskiego
– podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej
5
– charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską
– tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora
– przedstawia przebieg kolonizacji greckiej
– prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej
– ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej
– omawia dokonania greckich dowódców
– wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego
– ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami
– tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków
– tłumaczy rolę mitów w życiu Greków
– odszukuje w mitach wartości uniwersalne
– określa rolę igrzysk olimpijskich w podtrzymywaniu jedności starożytnej Hellady
– przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”
– wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego
– omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków
– wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków
– ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki
– wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą
– wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych
– ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów
6
– określa czynniki jednoczące Greków
– formułuje wnioski dotyczące wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości
– przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia
– ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan
– określa wpływ wojen grecko-perskich na późniejsze dzieje starożytnej Grecji
– omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków
– omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich
– porównuje społeczną rolę teatru w starożytnej Grecji i współcześnie
– wskazuje kontynuację myśli filozoficznej starożytnych Greków we współczesnych systemach filozoficznych
– dokonuje analizy upadku starożytnego świata Grecji i sukcesu Macedonii.

E-PODRĘCZNIK

E-podręcznik – lekcje 5-7.