Filozofowie i wynalazcy

ZAGADNIENIA
– filozofia grecka
– najsłynniejsze greckie szkoły
– matematyka
– historia i geografia
– najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej
– greckie wynalazki
NACOBEZU
2
– wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli:
Sokrates, Platon, Arystoteles, Pitagoras, Herodot, Tukidydes, Archimedes
– poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika
– wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów
– opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej
3
– zna wydarzenia związane z datami:
VII–VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e.
– krótko charakteryzuje dokonania:
Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Euklidesa, Klaudiusza Ptolemeusza
– poprawnie posługuje się terminami:
Akademia Platońska, Liceum, klepsydra
4
– opisuje okoliczności narodzin filozofii
– przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich
5
– wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków
– ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki
6
– wskazuje kontynuację myśli filozoficznej starożytnych Greków we współczesnych systemach filozoficznych (na wybranych przykładach)
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć