Słowianie i Węgrzy

ZAGADNIENIA
– wędrówka Słowian
– pierwsze państwa słowiańskie
– działalność Cyryla i Metodego
– najazdy Węgrów
– powstanie Rusi
NACOBEZU

• określ, kim byli i czym zasłynęli Cyryl i Metody
• poprawnie posługuje się terminem Słowianie
• dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową)
• wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier
• omawia warunki życia i zajęcia Słowian
• określ, kim był i czym zasłynął
• zna wydarzenia związane z datami:
→ IV–V w., VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 1001 r.
• przedstawia dokonania postaci:
→ Samona, Rościsława, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego
• poprawnie posługuje się terminami:
→ głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole
• omów osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła
• omawia organizację plemion słowiańskich
• wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego
• opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego
• wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu
• przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego
• charakteryzuje okoliczności powstania państwa ruskiego
• porównuje warunki tworzenia się i rozwoju pierwszych państw słowiańskich

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Najazdy Normanów – WORD

LINKI
• …..