Między papiestwem a cesarstwem

ZAGADNIENIA
– kryzys kościoła w X w.
– reforma kościoła
– schizma wschodnia
– spór o inwestyturę
NACOBEZU
2
– zna wydarzenia związane z datami: X w., 1054 r., 1122 r.
– przedstawia dokonania postaci: Grzegorza VII i Henryka IV
– poprawnie posługuje się terminami: schizma wschodnia, prawosławie, inwestytura, konkordat wormacki
– wymienia przejawy kryzysu w Kościele w X w.
– lokalizuje na mapie Cluny
– wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego
3
– zna wydarzenia związane z datami: X w., 1075 r., 1077r.
– określa, kim był i czym zasłynął Sylwester II
– poprawnie posługuje się terminami: Cluny, dyktat papieski, prawo kanoniczne, ekskomunika, prawosławie, Canossa, synod
– omawia przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców
4
– charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w.
– omawia dokonania papieża Sylwestra II
– przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej
– opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany
– podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII
5
– wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę
– tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do Cannosy”
6
– wskazuje i ocenia źródła konfliktów w Kościele w okresie wczesnego średniowiecza
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć