Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. I

Zagadnienia:
1. Przyczyny:
– wybuchu powstania listopadowego
– wybuchu powstania styczniowego
2. Skutki powstań
– formy represji stosowanych wobec uczestników polskich powstań
3. Kiedy powstało
– Księstwo Warszawskie
– Królestwo Polskie
4. Daty
początek rewolucji francuskiej – 1789 rok
III rozbiór Polski – 1795 rok
utworzenie Księstwa Warszawskiego – 1807 rok
zakończenie obrad kongresu wiedeńskiego – 1815 rok
wybuch powstania listopadowego – 1830 rok
bitwa pod Grochowem – 1831 rok
początek Wiosny Ludów – 1848 rok
upadek powstania styczniowego – 1864 rok
5. Mapa
– Księstwo Warszawskie
– Królestwo Polskie
– zaborcy
6. Postacie
Józef Wybicki
Adam Mickiewicz
Fryderyk Chopin
Juliusz Słowacki
Paweł Edmund Strzelecki
Romuald Traugutt
Jan Henryk Dąbrowski
Napoleon Bonaparte