Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

PREZENTACJA
Prezentacja
ZAGADNIENIA
• podział ziem polskich w 1815 r.
• ustrój Królestwa Polskiego
• rozwój gospodarczy Kongresówki
• sytuacja na ziemiach polskich pod zaborem pruskim i austriackim
• kultura i oświata na ziemiach polskich w latach 1815–1830
NACOBEZU
2
• podaje rok powstania Królestwa Polskiego – 1815 r.
• poprawnie posługuje się terminami: ziemie zabrane, Królestwo Kongresowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków
3
• podaje lata wydarzeń: 1816 r.– założenie Uniwersytetu Warszawskiego, 1828 r. – utworzenie Banku Polskiego
• poprawnie posługuje się terminami: Rada Stanu, Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Staropolskie, uwłaszczenie, romantyzm
• wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim
4
• przedstawia dokonania postaci: księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Józefa Zajączka, Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Stanisława Staszica, Tadeusza Czackiego
5
• charakteryzuje i ocenia politykę zaborców wobec Polaków w latach 1815–1830