Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 5, SP R. I.

Uczeń:
1. Zna i potrafi zaznaczyć na osi czasu daty:
chrzest Polski – 966 r.
zjazd gnieźnieński – 1000 r.
koronacja Bolesława Chrobrego – 1025 r.
2. Wyjaśnia terminy (potrafi zdefiniować):
danina, gród, dynastia, drużyna, postrzyżyny, Ślęża, Swaróg, Perun.
3. Potrafi streścić legendę
– opisującą powstanie Gniezna,
– o Piaście
– o Popielu
4. Potrafi rozpoznać, nazwać i opisać sposób działania narzędzi używanych we wczesnym średniowieczu (np. żarna).
5. Opisuje skutki przyjęcia chrztu przez Polskę (minimum 3).
6. Wymienia autorów kronik opisujących dzieje Polski w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego (minimum 2).
7. Potrafi oznaczyć na mapie:
– obszary, które zajmowały poszczególne plemiona polskie (np. Polanie, Mazowszanie, Wiślanie, Pomorzanie…)
– granice Polski pod koniec panowania Mieszka I (na początku panowania Bolesława I Chrobrego),
– ziemie przyłączone do Polski w 1018 roku,
– gród w którym powstało arcybiskupstwo.
8. Potrafi podać przynajmniej:
– dwie przyczyny zjazdu w Gnieźnie,
– dwa skutki zjazdu w Gnieźnie.
Zna przebieg wizyty Ottona III w Gnieźnie.
9. Potrafi wymienić przynajmniej trzy z czterech biskupstw istniejących w Polsce Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
10. Lokalizuje czas i miejsce oraz zna cel i przebieg misji (św.) Wojciecha.
11. Wie kto był pierwszym:
– historycznie potwierdzonym władcą Polski (Mieszko I),
– pierwszym królem Polski (Bolesław Chrobry).