Starożytny Izrael

WYMAGANIA
– powstanie państwa Izrael
– położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny
– panowanie Dawida i Salomona
– niewola babilońska
– judaizm
– Biblia
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: Hebrajczycy, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon
– lokalizuje na mapie Izrael
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny
3
– określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego
– poprawnie posługuje się terminami: Kanaan, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza
– przedstawia dokonania Cyrusa II Wielkiego
– opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej
4
– wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg
– omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona
– przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego
– charakteryzuje system wierzeń Izraelitów
5
– opisuje okoliczności powstania państwa Izrael
– określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków
6
– ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą: aktywność w czasie zajęć
Izrael w starożytności – prezentacja w PowerPoint