Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział IV.

Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział IV.


Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział III.

Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział III.

Zagadnienia:

– definicja państwa
– państwa federacyjne (przykłady + mapa)
– państwa unitarne (przykłady + mapa)
– funkcje państwa + przykłady
– przymusowość państwa
– monarchia, republika, ustrój totalitarny i autorytarny (definicje, cechy charakterystyczne)
– rodzaje monarchii (+ definicja): monarchia absolutna, monarchia elekcyjna, monarchia konstytucyjna, monarchia dziedziczna
– demokracja bezpośrednia i pośrednia
– formy demokracji bezpośredniej stosowane w Polsce
– modele nabywania obywatelstwa obowiązujące na świecie
– prawa osobiste człowieka
– prawa polityczne człowieka
– zalety i wady systemu demokratycznego
– populizm, demagogia, biurokratyzacja, centralizacja
– społeczeństwo obywatelskie
– wolontariat
– stowarzyszenie, fundacja – co to jest, różnice, przykłady


Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział II.

Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział II.


Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział I.

Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział I.

Wyjaśnij terminy (+ przykłady):
tożsamość osobista, konsumpcjonizm, bierny styl życia, aktywny styl życia, autorytet, autorytet pozorny, socjalizacja, rola społeczna (+ przykłady, konflikt ról), tożsamość, mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna, statut szkoły, organy szkoły (potrafimy nazwać te organy, podać kto wchodzi w skład, wiemy jakie wykonują zadania), tolerancja, zbiorowość, normy i ich rodzaje

Wymień/podaj:
nadawca i odbiorca komunikatu w rozmowie,
rodzaje grup społecznych (+ przykłady),
rodzaje norm,
rodzaje tolerancji,
władze szkoły,
elementy, które składają się na tożsamość człowieka,
przyczyny konfliktów,
funkcje rodziny

Studium przypadku (przykłady do rozpoznania):
wspólne rozwiązywanie problemu
unikanie konfliktu
uleganie
rywalizacja
postawa kompromisowa

Pytania problemowe:
rola rodziny w społeczeństwie i jej funkcje
co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną?


Rewolucja przemysłowa

Rewolucja przemysłowa

Scenariusz lekcji
Karta pracy
Słuchowisko Maszyny

• przyczyny i charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej
• rozkwit przemysłu w XIX w.
• rozwój transportu
• skutki rewolucji przemysłowej
• terminy: rewolucja agrarna, rewolucja przemysłowa, fabryka, industrializacja, urbanizacja, metropolia, kapitaliści, proletariat
• lata wydarzeń:
1769 r. – opatentowanie maszyny parowej,
1837 r. – opatentowanie silnika elektrycznego
• przedstawia dokonania postaci: Roberta Fultona, George’a Stephensona, Michaela Faradaya
• prezentuje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego
• porównuje stopień rozwoju przemysłowego poszczególnych państw
• wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione regiony Europy
• ocenia znaczenie wynalazków rewolucji przemysłowej dla rozwoju cywilizacji
• opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych


Wielka wojna z zakonem krzyżackim

Wielka wojna z zakonem krzyżackim

Czytaj dalej


Unia Polski z Litwą

Unia Polski z Litwą

NACOBEZU

• panowanie Andegawenów w Polsce (Ludwik Węgierski, Jadwiga)
• przywilej koszycki 1374 r.
• sytuacja na Litwie przed zawarciem unii z Polską
• unia polsko-litewska w Krewie 1385 r.
• znaczenie chrystianizacji Litwy na arenie międzynarodowej
• unia w Wilnie i Horodle
• terminy: przywilej, unia, unia personalna, bojarzy
• postanowienia unii w Krewie i Horodle
• mapa: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, państwo zakonu krzyżackiego, Węgry
• wymień wydarzenia związane z latami: 1374 r., 1385 r., 1401 r., 1413 r.
• przedstaw dokonania postaci:
– Mendoga, Ludwika Andegaweńskiego, Giedymina, Jadwigi, Władysława Jagiełły, Witolda
• na podstawie drzewa genealogicznego wskaż pokrewieństwo między
– Piastami, Andegawenami i Jagiellonami
• podaj przyczyny i skutki wstąpienia Władysława Jagiełły na tron polski
• omów okoliczności wstąpienia na polski tron Ludwika Andegaweńskiego
• opisz okoliczności zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie
• dlaczego unia polsko-litewska była odnawiana w Wilnie w 1401 r. i w Horodle w 1413 r.
• wskaż korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia unii polsko-litewskiej
• scharakteryzuj sytuację Polski i Litwy w drugiej połowie XIV w.
• przedstaw rozwój terytorialny i polityczny państwa litewskiego w XIII i XIV w.
• oceń panowanie Jadwigi i Władysława Jagiełły
• opisz skutki unii w Krewie dla sytuacji międzynarodowej Litwy
• oceń znaczenie unii polsko-litewskiej na tle sytuacji międzynarodowej w Europie

Historia na Szybko – Historia Litwy do Unii z Polską 1/2 (kanał: ThrashingMadPL)

Historia na Szybko – Historia Litwy do Unii z Polską 2/2 (kanał: ThrashingMadPL)


Europa po kongresie wiedeńskim

Europa po kongresie wiedeńskim

NACOBEZU

• zawarcie Świętego Przymierza i jego skutki
• próby obalenia ładu wiedeńskiego
• powstanie dekabrystów
• rewolucja lipcowa we Francji
• walki o niepodległość w Grecji i Belgii

• terminy: Święte Przymierze, karbonariusze, dekabryści
• cel i skutki zawarcia Świętego Przymierza
• wskaż na mapie: imperium osmańskie, Grecję, Królestwo Niderlandów, Belgię, Francję, Rosję, Piemont, Królestwo Obojga Sycylii, Państwo Kościelne
• podaje lata wydarzeń: 1815 r. – zawarcie Świętego Przymierza
• wymienia przyczyny oraz skutki rewolucji i powstań, które wybuchły w Europie po kongresie wiedeńskim


Kongres wiedeński

Kongres wiedeński

NACOBEZU

• kongres w Wiedniu (1814-1815)
• sto dni Napoleona (Waterloo 1815)
• omów okoliczności zorganizowania kongresu w Wiedniu
• opisz przebieg obrad kongresu wiedeńskiego
• wymień głównych uczestników kongresu
• postanowienia kongresu wiedeńskiego
• zasady: restauracji, legitymizmu i równowagi sił
• decyzje kongresu w sprawie polskiej
• Mapa: zmiany terytorialne w Europie wynikające z obrad kongresu w Wiedniu
• Mapa: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolita Krakowska
• terminy: 100 dni Napoleona, „tańczący kongres”, Związek Niemiecki, system Metternicha
• dokonania postaci: Aleksandra I, Klemensa von Metternicha
• jakie konsekwencje dla Europy przyniosły postanowienia kongresu?
• oceń rolę kongresu wiedeńskiego w dziejach Europy

Film z prezentacją:


Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada

Krótki film o procesie odzyskiwania niepodległości. Można skrócić oglądanie do 21:00.

Uzupełnij słowa przemówienia marszałka Józefa Piłsudskiego zgodnie z zasadami polskiej ortografii.

Przemówienie do złączonych w I kompanię kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich. 3 sierpnia 1914.

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani (1)__________. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami (2)__________. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały.
Żołnierze!
Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi (3)__________ do Królestwa i przestąpicie granicę (4)__________ zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny.

Wszyscy jesteście (5)__________ wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, (6)__________ tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje (7)__________. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak (8)__________ każdy oficer może zejść znów do szeregowców, czego oby nie było…

Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia (9)__________, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową (10)__________.

Źródło: Józef Piłsudski, Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989.

Pieśni patriotyczne: