Unia Polski z Litwą

NACOBEZU
• panowanie Andegawenów w Polsce (Ludwik Węgierski, Jadwiga)
• przywilej koszycki 1374 r.
• sytuacja na Litwie przed zawarciem unii z Polską
• unia polsko-litewska w Krewie 1385 r.
• znaczenie chrystianizacji Litwy na arenie międzynarodowej
• unia w Wilnie i Horodle
• terminy: przywilej, unia, unia personalna, bojarzy
• postanowienia unii w Krewie i Horodle
• mapa: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, państwo zakonu krzyżackiego, Węgry
• wymień wydarzenia związane z latami: 1374 r., 1385 r., 1401 r., 1413 r.
• przedstaw dokonania postaci:
– Mendoga, Ludwika Andegaweńskiego, Giedymina, Jadwigi, Władysława Jagiełły, Witolda
• na podstawie drzewa genealogicznego wskaż pokrewieństwo między
– Piastami, Andegawenami i Jagiellonami
• podaj przyczyny i skutki wstąpienia Władysława Jagiełły na tron polski
• omów okoliczności wstąpienia na polski tron Ludwika Andegaweńskiego
• opisz okoliczności zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie
• dlaczego unia polsko-litewska była odnawiana w Wilnie w 1401 r. i w Horodle w 1413 r.
• wskaż korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia unii polsko-litewskiej
• scharakteryzuj sytuację Polski i Litwy w drugiej połowie XIV w.
• przedstaw rozwój terytorialny i polityczny państwa litewskiego w XIII i XIV w.
• oceń panowanie Jadwigi i Władysława Jagiełły
• opisz skutki unii w Krewie dla sytuacji międzynarodowej Litwy
• oceń znaczenie unii polsko-litewskiej na tle sytuacji międzynarodowej w Europie
Historia na Szybko – Historia Litwy do Unii z Polską 1/2 (kanał: ThrashingMadPL)

Historia na Szybko – Historia Litwy do Unii z Polską 2/2 (kanał: ThrashingMadPL)