Babilon i Asyria

WYMAGANIA
– państwo babilońskie
– Hammurabi i jego kodeks prawny
– Babilon
– państwo asyryjskie
– organizacja armii asyryjskiej
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm
– określa, kim był i czym zasłynął Hammurabi
– lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie
– omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego
3
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan
– określa, kim byli czym zasłynęli: Nabuchodonozor II, Sargon II Wielki, Asurbanipal
4
– omawia organizację państwa babilońskiego
– prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii
– interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”
– omawia system religijny starożytnej Babilonii
– przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej
– wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej
5
– ocenia starożytny system prawny
– omawia system religijny starożytnej Babilonii
– wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów
6
– wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
Kodeks Hammurabiego (fragment)
§ 196 : Jeśli obywatel wybił oko jednemu z obywateli, należy wybić jego oko.
§ 197 : Jeśli złamał kość obywatela, należy złamać jego kość.
§ 198 : Jeśli wybił oko poddanego pałacu lub złamał kość poddanego pałacu,
zapłaci jedną minę srebra.
§ 199 : Jeśli wybił oko niewolnika obywatela lub złamał kość niewolnika
obywatela, zapłaci połowę jego ceny kupna.
§ 200 : Jeśli wybił obywatel ząb obywatela równego sobie, należy wybić jego
ząb.
§ 201 : Jeśli wybił ząb poddanego pałacu , zapłaci jedną trzecią miny srebra.
§ 202 : Jeśli obywatel uderzy w twarz obywatela godniejszego niż on, zostanie
na zgromadzeniu uderzony 60 razy bykowcem.
§ 203 : Jeśli obywatel wystąpi w sprawie z fałszywym zeznaniem, a
prawdziwość słów, które wypowiedział nie dowiódł, jeżeli jest to
sprawa gardłowa, człowiek ten zostanie zabity.
§ 204 : Jeśli wystąpił z zeznaniem dotyczącym zboża lub pieniędzy, poniesie
karę tej sprawy.
1) Od czego zależał wymiar kar za dokonane przestępstwa ?
2) Jaka kara groziła za fałszywe oskarżenie?
Cyfrowa rekonstrukcja miasta Babilon

Źródło: www.youtube.com/user/Byzantium1200
Zdjęcia rekonstrukcji Babilonu: http://www.kadingirra.com/index.html