Powtórzenie wiadomości – podsumowanie

Powtórzenie wiadomości – podsumowanie

Czytaj dalej


Zagadnienia na sprawdzian

Zagadnienia na sprawdzian

Czytaj dalej


Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. II

Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. II

Czytaj dalej


Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. I – Polska i świat w XII-XIV w.

Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. I – Polska i świat w XII-XIV w.

Rozbicie dzielnicowe:

– cezury (odkąd dokąd – daty i wydarzenia)
– skutki rozbicia dzielnicowego
– kto podejmował i z jakim skutkiem próby zjednoczenia Polski
– dynastia Przemyślidów na polskim tronie
– którzy władcy byli koronowani na królów od Mieszka I (zwłaszcza podczas rozbicia)
– Wymień dwóch ostatnich władców Polski z dynastii piastowskiej

Wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej:

– kiedy były organizowane?
– skutki wypraw krzyżowych

Daty (podać, zanaczyć na osi czasu, ułożyć chronologicznie):

– początek rozbicia dzielnicowego (statut/testament Bolesława Krzywoustego)
– koronacja Przemysła II
– koronacja Wacława II na króla Polski
– koronacja Władysława Łokietka (pierwsza w historii koronacja w Krakowie)
– założenie Akademii Krakowskiej
– sprowadzenie Krzyżaków do Polski
– pierwsza wyprawa krzyżowa
– zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
– bitwa pod Legnicą
– bitwa pod Płowcami
– zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyzaków
– śmierć Kazimierza Wielkiego
– założenie Akademii Krakowskiej
– uczta u Wierzynka

Mapy:

– Polska Władysława Łokietka
– ziemie polskie, które nie weszły w skład Polski po zakończeniu rozbicia (za Łokietka i Kazimierza Wielkiego)
– synowie Bolesława Krzywoustego i ich dzielnice, kto został pominięty i dlaczego?
– Polska Kazimierza Wielkiego (których ziem nie odzyskał, jakie pozyskał?)

Definicje:

– chan
– grosz praski
– haracz
– jarłyk
– krucjata
– krzyżowiec
– poradlne
– prawo przymusu drogowego
– prawo składu
– princeps
– starosta
– uczta u Wierzynka

Inne:

– Omów reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego.
– Dalczego nazywamy go Wielkim?
– Jak wyglądał wojownik Mongolski, rycerz Zakonu Krzyżackiego?
– W jakich bitwach potykało się z nimi nasze rycerstwo?
– Wymień korzyści i zagrożenia, jakie wynikały dla Polski z założenia w Prusach państwa Zakonu Krzyżackiego.


Republika francuska

Republika francuska

Republika francuska


Rewolucja francuska

Rewolucja francuska


System feudalny

System feudalny

Czytaj dalej


Powstanie Stanów Zjednoczonych

Powstanie Stanów Zjednoczonych

PREZENTACJA
https://prezi.com/vo3l4tiskc02/powstanie-stanow-zjednoczonych-klasa-iii/

NOTATKI
http://www.tomaszewska.com.pl/powstanie%20usa.pdf
http://lekcjehistorii.pl/index.php/2016/09/03/powstanie-usa/

FILMY


Państwo Kazimierza Wielkiego

Państwo Kazimierza Wielkiego

Czytaj dalej


Babilon i Asyria

Babilon i Asyria

WYMAGANIA

– państwo babilońskie
– Hammurabi i jego kodeks prawny
– Babilon
– państwo asyryjskie
– organizacja armii asyryjskiej

NACOBEZU

2
– poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm
– określa, kim był i czym zasłynął Hammurabi
– lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie
– omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego

3
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan
– określa, kim byli czym zasłynęli: Nabuchodonozor II, Sargon II Wielki, Asurbanipal

4
– omawia organizację państwa babilońskiego
– prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii
– interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”
– omawia system religijny starożytnej Babilonii
– przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej
– wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej

5
– ocenia starożytny system prawny
– omawia system religijny starożytnej Babilonii
– wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów

6
– wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Kodeks Hammurabiego (fragment)

§ 196 : Jeśli obywatel wybił oko jednemu z obywateli, należy wybić jego oko.
§ 197 : Jeśli złamał kość obywatela, należy złamać jego kość.
§ 198 : Jeśli wybił oko poddanego pałacu lub złamał kość poddanego pałacu,
zapłaci jedną minę srebra.
§ 199 : Jeśli wybił oko niewolnika obywatela lub złamał kość niewolnika
obywatela, zapłaci połowę jego ceny kupna.
§ 200 : Jeśli wybił obywatel ząb obywatela równego sobie, należy wybić jego
ząb.
§ 201 : Jeśli wybił ząb poddanego pałacu , zapłaci jedną trzecią miny srebra.
§ 202 : Jeśli obywatel uderzy w twarz obywatela godniejszego niż on, zostanie
na zgromadzeniu uderzony 60 razy bykowcem.
§ 203 : Jeśli obywatel wystąpi w sprawie z fałszywym zeznaniem, a
prawdziwość słów, które wypowiedział nie dowiódł, jeżeli jest to
sprawa gardłowa, człowiek ten zostanie zabity.
§ 204 : Jeśli wystąpił z zeznaniem dotyczącym zboża lub pieniędzy, poniesie
karę tej sprawy.

1) Od czego zależał wymiar kar za dokonane przestępstwa ?
2) Jaka kara groziła za fałszywe oskarżenie?

Cyfrowa rekonstrukcja miasta Babilon


Źródło: www.youtube.com/user/Byzantium1200

Zdjęcia rekonstrukcji Babilonu: http://www.kadingirra.com/index.html