S

S

Hellada A
Hellada B


Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. I

Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. I

Zagadnienia:

1. Przyczyny:
– wybuchu powstania listopadowego
– wybuchu powstania styczniowego

2. Skutki powstań
– formy represji stosowanych wobec uczestników polskich powstań

3. Kiedy powstało
– Księstwo Warszawskie
– Królestwo Polskie

4. Daty
początek rewolucji francuskiej – 1789 rok
III rozbiór Polski – 1795 rok
utworzenie Księstwa Warszawskiego – 1807 rok
zakończenie obrad kongresu wiedeńskiego – 1815 rok
wybuch powstania listopadowego – 1830 rok
bitwa pod Grochowem – 1831 rok
początek Wiosny Ludów – 1848 rok
upadek powstania styczniowego – 1864 rok

5. Mapa
– Księstwo Warszawskie
– Królestwo Polskie
– zaborcy

6. Postacie
Józef Wybicki
Adam Mickiewicz
Fryderyk Chopin
Juliusz Słowacki
Paweł Edmund Strzelecki
Romuald Traugutt
Jan Henryk Dąbrowski
Napoleon Bonaparte


Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Zagadnienia na sprawdzian z historii Rzymu.

Postaci (kim byli):
Eneasz, Romulus i Remus, Hannibal, Spartakus, Krassus, Juliusz Cezar, Wercyngetoryks, Pompejusz, Oktawian August, Kleopatra, Poncjusz Piłat, Neron, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki, Attyla, Odoaker, Romulus Augustulus.

Bogowie:
Jowisz, Junona, Minerwa, Mars, Wenus, Westa (westalki).

Pojęcia:
Etruskowie, patrycjusze, plebejusze, niewolnicy, gladiatorzy, legiony,
cenzor, trybun ludowy, konsul, kwestor, pretor, dyktator,
forum (np. Forum Romanum), termy, limes, amfiteatry, akwedukty, łuk triumfalny, Panteon, Koloseum (Amfiteatr Flawiuszy), Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, religia monoteistyczna, religia politeistyczna.

Daty:
753 r. p.n.e.
509 r. p.n.e.
264 r. p.n.e.
218 r. p.n.e.
202 r. p.n.e.
71 r. p.n.e.
44 r. p.n.e.
31 r. p.n.e.
1 r.
313 r.
392 r.
395 r.
476 r.

– królestwo (monarchia)
– republika
– cesarstwo (pryncypat, dominat)

Mapa:
Italia,
Etruskowie
wojny punickie (Kartagina)
podbój Galii
rozwój terytorialny imperium rzymskiego
rozwój chrześcijaństwa
podział cesarstwa
najazdy barbarzyńców

Wyjaśnij, co znaczy wyrażenie:
– pyrrusowe zwycięstwo
– Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
– pax Romana

Wymień:
– trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej
– trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego

Inne:
Kto był dla Rzymian wzorem w dziedzinie kultury? Co o tym świadczy?
Wyjaśnij, na czym polegała romanizacja ludności prowincji rzymskich.
Symbole starożytnego Rzymu
Położenie Rzymu (np. na jakim półwyspie, nad jaką rzeką)
Zmiany ustroju w dziejach Rzymu (monarchia, republika, cesarstwo [pryncypat, dominat])


Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej
– główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w.
– mocarstwa zlokalizuj na mapie

Terminy:
wyścig zbrojeń
kocioł bałkański
trójprzymierze
trójporozumienie
państwa centralne
entente cordiale
ententa

2. Wielka wojna
– znaczenie użycia nowych środków technicznych w walkach w czasie wielkiej wojny (gaz, łodzie podwodne, czołgi-tanki, samoloty, broń maszynowa…)

Terminy:
blitzkrieg
nieograniczona wojna podwodna (na czym polegała)
wojna pozycyjna (na czym polegała)

Daty wydarzeń:
28 czerwca 1914 r. — zamach w Sarajewie
1914-1918 Wielka Wojna (I wojna światowa)
1916 r. – bitwa pod Verdun
11 listopada 1918 r. – kapitulacja Niemiec

3. Zakończenie I wojny światowej
– kapitulacja Niemiec
– koniec walk i podpisanie traktatu wersalskiego (1919)
– skutki I wojny światowej
– postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec

5. Rewolucje w Rosji
– rewolucja lutowa
– okres dwuwładzy w Rosji
– stronnictwa polityczne w Rosji
– rola Niemiec we wzmocnieniu ugrupowania bolszewików w Rosji
– przewrót bolszewicki (rewolucja październikowa)
– losy rodziny carskiej po przewrocie bolszewickim
– wojna domowa w Rosji
– skutki rewolucji

Postaci:
Mikołaj II
Włodzimierz Lenin
Aleksander Kiereński
Lew Trocki

Terminy:
bolszewicy
Armia Czerwona
Biali

Daty wydarzeń:
– daty rewolucji
– abdykacja Mikołaja II

6. Polacy w walce o niepodległość
• polskie orientacje polityczne
• organizacje niepodległościowe
• Legiony Polskie
• formacje polskie u boku Rosji
• działalność Polskiej Organizacji Wojskowej
• wojsko polskie we Francji

– charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy utworzenia armii polskiej

Daty wydarzeń:

Terminy:
orientacja prorosyjska
orientacja proaustriacka
Kompania Kadrowa
Legiony Polskie
kryzys przysięgowy

Postaci:
Józef Piłsudski
Roman Dmowski
Józef Haller
Ignacy Jan Paderewski

7. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
• państwa zaborcze a sprawa polska (stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej)
• Akt 5 listopada (manifest dwóch cesarzy – 5 listopada 1916 r.)
• sprawa polska w polityce ententy (8 stycznia 1918 r. – orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona)
• Polacy na konferencji paryskiej (postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej)
– Rada Regencyjna

Mapa (zaznaczyć członków):
– trójporozumienia
– trójprzymierza

– Państwa Centralne
– Ententy

Chronologia
– ułożyć w kolejności chronologicznej bitwy, traktaty, inne ważne wydarzenia I WŚ (oś czasu)

Analiza tekstu źródłowego
– wszystkie teksty źródłowe z podręcznika należy przeczytać i przemyśleć


Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Zagadnienia:

– zawody – umiejętności potrzebne/konieczne do ich wykonywania
– schemat systemu edukacji w Polsce
– dynamiczny rozwój – np. rynku pracy
– sposoby poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne – zasady poszukiwania pracy
– Co to jest CV, LM ?
– obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika
– prawo pracy, kodeks pracy
– Tygodniowy czas pracy, urlop, mobbing
– prawa nieletnich pracowników, nauka i praca młodocianych, od którego roku życia można podjąć legalną pracę?
– rola Państwowej Inspekcji Pracy
– funkcje związków zawodowych
– działania marketingowe – przykłady
– nieuczciwe praktyki rynkowe – plagiat, piractwo
– szara strefa
– etyka zawodowa
– zawody zaufania publicznego
– jakie informacje powinny znaleźć się w biznesplanie?
– przyczyny bezrobocia
– formy działalności gospodarczej
– rynek pracy
– krajowy i lokalny rynek pracy
– mobilność zawodowa
– emigracja zarobkowa
– kierunki emigracji zarobkowej
– bezrobocie


Powtórzenie wiadomości – podsumowanie

Powtórzenie wiadomości – podsumowanie

ZAGADNIENIA

– położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– zajęcia Hellenów
– organizacja miast-państw
– kultura minojska i mykeńska
– czynniki jednoczące Greków
– kolonizacja grecka
– zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej
– społeczeństwo Aten
– instytucje władzy w Atenach
– ostracyzm
– wygląd starożytnych Aten
– Sparta
– mieszkańcy Sparty
– ustrój Sparty
– wychowanie spartańskie
– obyczaje Spartan
– armia grecka
– skutki wojen grecko-perskich
– organizacja armii greckiej
– przyczyny konfliktów grecko-perskich
– przebieg wojen Greków z Persami
– najsłynniejsi dowódcy greccy
– bogowie greccy
– świątynie i obrzędy
– wyrocznia
– Akropol
– mitologia grecka
– sport w życiu Greków
– związek zawodów sportowych z religią
– przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich
– greckie obiekty sportowe
– bohaterowie antycznych igrzysk
– teatr grecki
– literatura grecka
– malarstwo i rzeźba
– architektura
– najwięksi przedstawiciele kultury greckiej
– filozofia grecka
– najsłynniejsze greckie szkoły
– matematyka
– historia i geografia
– najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej
– greckie wynalazki
– Grecja po wojnach perskich
– Aleksander Macedoński
– wyprawa Aleksandra przeciwko Persji
– imperium macedońskie
– kultura hellenistyczna
– państwa hellenistyczne

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

2
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– poprawnie posługuje się terminami:
Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia
– lokalizuje na mapie Grecję
– opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji
– poprawnie posługuje się terminami:
Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), Akropol
– lokalizuje na mapie Ateny
– wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis
– określa, które warstwy społeczne posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione
– położenie Sparty – Lakonia, Peloponez
– Likurg, Leonidas
– Spartiaci, periojkowie, heloci
– ustrój: królowie Sparty, geruzja (geronci, geriatria), eforzy
– wychowanie spartańskie (agoge)
– mowa lakoniczna
– z tarczą lub na tarczy (powrócić z tarczą)
– zna wydarzenie związane z datą VI w. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: hoplita, falanga, Persja, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje
– lokalizuje na mapie Persję i Grecję
– wymienia główne przyczyny wojen grecko-perskich
– wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew
– poprawnie posługuje się terminami: Olimp, wyrocznia, Akropol, mit, heros
– lokalizuje na mapie Olimp i Delfy
– podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali
– wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich
– zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 1896 r.
– poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski
– lokalizuje na mapie Olimpię
– wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom
– wyjaśnia, kim byli Homer i Fidiasz oraz podaje tytuły ich dzieł
– poprawnie posługuje się terminami:
Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, „Iliada”, „Odyseja”
– przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego
– prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej
– wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych
– wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli:
Sokrates, Platon, Arystoteles, Pitagoras, Herodot, Tukidydes, Archimedes
– poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika
– wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów
– opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej
– określa, kim byli i czym zasłynęli Filip II i Aleksander Wielki
– poprawnie posługuje się terminami:
Związek Morski, wojna peloponeska, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna
– lokalizuje na mapie Macedonię
– wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria

3
– określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej
– poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska
– wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej
– zna wydarzenie związane z datą 508 r. p.n.e.
– przedstawia dokonania Peryklesa
– poprawnie posługuje się terminami: demagog, strateg, ostracyzm, agora
– charakteryzuje społeczeństwo Aten
– opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków
– omawia cechy charakterystyczne demokracji
– tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety
– przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego
– wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten
– dokonuje oceny ustroju Sparty
– zna wydarzenia związane z datami: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.
– wymienia dokonania i wyjaśnia znaczenie postaci:
Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa
– analizuje przyczyny wojen grecko-perskich
– poprawnie posługuje się terminami: hoplon, Nieśmiertelni, triera
– opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków
– poprawnie posługuje się terminami: tytani, Pytia
– charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków
– wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw
– zna wydarzenie związane z datą 393 r. n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: agon, hipodrom
– wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków
– opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.
– krótko charakteryzuje postaci:
Sofoklesa, Arystofanesa i Myrona, wymieniając ich kluczowe dzieła
– poprawnie posługuje się terminami:
skene, proskenion, orchestra, theatron, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe
– opisuje przebieg Wielkich Dionizji
– zna wydarzenia związane z datami:
VII–VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e.
– krótko charakteryzuje dokonania:
Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Euklidesa, Klaudiusza Ptolemeusza
– poprawnie posługuje się terminami:
Akademia Platońska, Liceum, klepsydra
– zna wydarzenia związane z datami:
334p.n.e., 333 r. p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. 338 r. p.n.e
– przedstawia dokonania Dariusza III
– poprawnie posługuje się terminami: Cheronea, węzeł gordyjski
– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej
– podaje przyczyny i skutki podboju Persji przez Aleksandra

4
– wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków,
– a także na organizację państwowości greckiej
– opisuje wygląd greckiej polis
– wymienia przyczyny kolonizacji greckiej
– wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną
– wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm
– opisuje wygląd starożytnych Aten
– omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity
– opisuje wygląd triery
– przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego
– wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”
– podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego
– określa rolę wyroczni w życiu Greków
– opisuje wygląd ateńskiego Akropolu
– wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu
– tłumaczy, na czym polega postawa prometejska
– charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków
– przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi
– wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim
– przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią
– opisuje wygląd teatru greckiego
– określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji
– podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków
– opisuje okoliczności narodzin filozofii
– przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich
– opisuje proces tworzenia potęgi Macedonii przez Filipa II
– opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom
– omawia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją
– omawia organizację imperium macedońskiego
– podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej

5
– charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską
– tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora
– przedstawia przebieg kolonizacji greckiej
– prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej
– ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej
– omawia dokonania greckich dowódców
– wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego
– ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami
– tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków
– tłumaczy rolę mitów w życiu Greków
– odszukuje w mitach wartości uniwersalne
– określa rolę igrzysk olimpijskich w podtrzymywaniu jedności starożytnej Hellady
– przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”
– wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego
– omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków
– wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków
– ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki
– wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą
– wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych
– ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów

6
– określa czynniki jednoczące Greków
– formułuje wnioski dotyczące wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości
– przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia
– ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan
– określa wpływ wojen grecko-perskich na późniejsze dzieje starożytnej Grecji
– omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków
– omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich
– porównuje społeczną rolę teatru w starożytnej Grecji i współcześnie
– wskazuje kontynuację myśli filozoficznej starożytnych Greków we współczesnych systemach filozoficznych
– dokonuje analizy upadku starożytnego świata Grecji i sukcesu Macedonii.

E-PODRĘCZNIK

E-podręcznik – lekcje 5-7.


Świat Hellenów

Świat Hellenów

ZAGADNIENIA

– położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– zajęcia Hellenów
– organizacja miast-państw
– kultura minojska i mykeńska
– czynniki jednoczące Greków
– kolonizacja grecka

NACOBEZU

2
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– poprawnie posługuje się terminami:
Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia
– lokalizuje na mapie Grecję
– opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji

3
– określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej
– poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska
– wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej

4
– wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków,
– a także na organizację państwowości greckiej
– opisuje wygląd greckiej polis
– wymienia przyczyny kolonizacji greckiej

5
– charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską
– tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora
– przedstawia przebieg kolonizacji greckiej

6
– określa czynniki jednoczące Greków. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Zagadnienia na sprawdzian. WOS część 2, rozdział I

Zagadnienia na sprawdzian. WOS część 2, rozdział I

Zagadnienia:

– Konstytucja (np. ustawa zasadnicza, data uchwalenia obecnej konstytucji, budowa dokumentu, obowiązki obywateli)
– Zasady konstytucji (np. suwerenność narodu, decentralizacja władzy, republikańska forma rządów, państwo prawa itd.)
– Trójpodział władzy
– Pluralizm polityczny

– Sejm, rząd, prezydent, Trybunał Konstytucyjny Zgromadzenie Narodowe – ich funkcje i zadania. Kto i za co odpowiada (np. kto zwołuje Radę Gabinetową, ocenia projekt ustawy, uchwala ustawy, wykonuje ustawy, wyraża zgodę na referendum, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, opiekuje się Polonią, nadzoruje rząd, opracowuje budżet, wprowadza stan wyjątkowy itp.)

– inicjatywa ustawodawcza (czym ona jest i kto ją posiada?)
– Jak powstaje ustawa?
– procedura powołania rządu (wotum zaufania itd.)

– Rodzaje sądów, ich hierarchia i zadania
– Zadania prokuratury
– Zadania policji

– Jakie powinny być demokratyczne wybory?
– Czynne i bierne prawo wyborcze, ordynacja wyborcza, cenzus, PKW

– Rola mediów we współczesnym świecie
– fakty i opinie
– wolność słowa (zastanów się nad korzyściami i zagrożeniami)

– zdefiniuj: administracja publiczna, służba cywilna

– typy partii i ich postulaty
– imiona i nazwiska prezydentów wraz z datami sprawowania urzędu


Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada

Krótki film o procesie odzyskiwania niepodległości. Można skrócić oglądanie do 21:00.

Uzupełnij słowa przemówienia marszałka Józefa Piłsudskiego zgodnie z zasadami polskiej ortografii.

Przemówienie do złączonych w I kompanię kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich. 3 sierpnia 1914.

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani (1)__________. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami (2)__________. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały.
Żołnierze!
Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi (3)__________ do Królestwa i przestąpicie granicę (4)__________ zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny.

Wszyscy jesteście (5)__________ wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, (6)__________ tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje (7)__________. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak (8)__________ każdy oficer może zejść znów do szeregowców, czego oby nie było…

Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia (9)__________, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową (10)__________.

Źródło: Józef Piłsudski, Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989.

Pieśni patriotyczne:


Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. II

Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. II

Poszukaj wymienionych zagadnień w podręczniku

1. Definicje:

– lokacja
– plebejusze
– patrycjusze
– pospólstwo
– zakony żebracze
– benedyktyni
– cystersi
– franciszkanie
– dominikanie
– trójpolówka
– dwupolówka
– Kolonizacja na prawie niemieckim
– burmistrz
– rada miejska
– cechy (w miastach)
– inicjał
– wolnizna
– zasadźca
– herezja (heretycy)
– albigensi
– waldensi
– system feudalny
– lenno
– suzeren
– senior
– wasal
– sztuki wyzwolone
– żak
– bakałarz
– zasada „módl się i pracuj”
– Biblia pauperum
– scholastyka
– najstarsze uniwersytety
– rektor

2. Postaci:

Tomasz z Akwinu
Dominik Guzman
Karol Wielki
Szymon Słupnik
św. Franciszek z Asyżu
Roland

3. Pytania problemowe:

Wymień trzy wzorce osobowe średniowiecza
Wymień trzy sposoby uprawy roli w średniowieczu
Wyjaśnij, skąd pochodzi określenie „styl romański”
Podaj cechy charakterystyczne dla architektury romańskiej
Wyjaśnij, skąd pochodzi określenie „styl gotycki”
Podaj cechy charakterystyczne dla architektury gotyckiej
Wyjaśnij, dlaczego średniowieczną kulturę określa się mianem uniwersalnej
Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rozwoju ziem polskich miała kolonizacja na prawie niemieckim.