Skutki I wojny światowej

„Chcemy uniknąć powtórzenia się katastrofy, która świat pogrążyła we krwi. Musimy pozostać złączeni, aby wspólnota narodów była zdolna do życia”.

Clemeceau

Polecenie 1
Zastanów się, konfrontując wypowiedź premiera Clemenceau z informacjami dotyczącymi skutków I wojny światowej, czy rzeczywiście konflikt mógł wywołać nastroje przygnębienia, strachu i obawy o przyszłość Europy i świata. Jak można odczytać słowa: „musimy pozostać złączeni”?

TABELA

Polecenie 2
Na podstawie danych z tabeli podaj, w których państwach odsetek zmobilizowanych był najwyższy oraz wymień dwa państwa, które straciły największy odsetek obywateli.

Polecenie 3
Sformułuj trzy wnioski, opierając się na powyższych danych (uwzględnij, która strona – państwa centralne czy ententa – poniosła większe straty, zmobilizowała więcej obywateli oraz jakie były tego przyczyny i ewentualne konsekwencje).

CIEKAWOSTKI:
Szok Wielkiej Wojny

PREZENTACJE:
Prezentacja genial.ly Skutki I wojny światowej