Cesarstwo Bizantyńskie

ZAGADNIENIA
– sytuacja w Bizancjum po upadku Rzymu
– panowanie Justyniana I Wielkiego
– wzrost znaczenia Konstantynopola
– Hagia Sophia
– kultura i nauka w Bizancjum
– początki rozłamu w Kościele chrześcijańskim
NACOBEZU
2
– zna wydarzenie związane z datą 395 r.
– określa, kim był i czym zasłynął Justynian I Wielki
– poprawnie posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, katolicyzm, prawosławie
– lokalizuje na mapie Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie
– wymienia nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana
3
– zna wydarzenia związane z datami: 330 r., 527 r.
– poprawnie posługuje się terminami: ogień grecki, ikona, bazylika
– prezentuje osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury i nauki
– określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola
– poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla odłamów Kościoła chrześcijańskiego
4
– opisuje okoliczności powstania Konstantynopola
– wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I Wielkiego
– omawia ustrój Bizancjum
– opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia
– wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym
5
– charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku Rzymu
– określa czynniki decydujące o sile militarnej Bizancjum
– przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
6
– wskazuje różnice między Kościołem wschodnim a zachodnim
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć