Cesarstwo rzymskie

ZAGADNIENIA
– organizacja i ustrój cesarstwa
– panowanie Oktawiana Augusta
– rozwój terytorialny cesarstwa
– rzymskie drogi
– barbarzyńscy
NACOBEZU
2
– określa, kim był i czym zasłynął Oktawian August
– poprawnie posługuje się terminami: pryncypat, cesarz, cesarstwo, barbarzyńcy
– określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego
– wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu
– wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa
3
– przedstawia dokonania Trajana
– poprawnie posługuje się terminami: pax romana, romanizacja, bursztynowy szlak, limes, Wał Hadriana, Dakowie
– lokalizuje na mapie bursztynowy szlak
– opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim
– wyjaśnia zasady pryncypatu
– omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami
4
– omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych
– określa zakres władzy cesarza
– wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
– przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa
5
– uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było „komedią republiki”
– omawia sposób funkcjonowania gospodarki
6
– ocenia politykę cesarstwa w okresie pax romana
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć