Co to jest historia?

WYMAGANIA
– historia jako nauka
– definicja źródeł historycznych
– podział źródeł historycznych
– archeologia jako nauka pomocnicza historii
– epoki historyczne
– dawne sposoby mierzenia czasu
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, nasza era, przed naszą erą, wiek
– dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych
– podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych
– określa wiek danego wydarzenia
3
– poprawnie posługuje się terminami: archeologia, epoki historyczne, chronologia, prahistoria
– wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność
– umiejscawia wydarzenia w odpowiedniej epoce historycznej
4
– wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa
– wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu
– określa ramy chronologiczne epok historycznych
5
– omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów
– rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim