Demokratyczne Ateny

ZAGADNIENIA
– zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej
– społeczeństwo Aten
– instytucje władzy w Atenach
– ostracyzm
– wygląd starożytnych Aten
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami:
Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), Akropol
– lokalizuje na mapie Ateny
– wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis
– określa, które warstwy społeczne posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione
3
– zna wydarzenie związane z datą 508 r. p.n.e.
– przedstawia dokonania Peryklesa
– poprawnie posługuje się terminami: demagog, strateg, ostracyzm, agora
– charakteryzuje społeczeństwo Aten
– opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków
– omawia cechy charakterystyczne demokracji
4
– wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną
– wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm
– opisuje wygląd starożytnych Aten
5
– prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej
– ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej
6
– formułuje wnioski dotyczące wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć