Europa Zachodnia w XIV i XV wieku


Podstawa:
• epidemia dżumy w XIV w.
• przyczyny, najważniejsze wydarzenia i skutki wojny stuletniej
• ruchy heretyckie i ich przedstawiciele
• powstania ludowe
• wprowadzenie broni palnej i wzrost znaczenia armii zaciężnej
Wymagania:
2
• podaje lata wydarzeń: 1337–1453 – wojna stuletnia
• tłumaczy pojęcie „czarna śmierć”
• wskazuje na mapie państwa biorące udział w wojnie stuletniej
• przedstawia co najmniej jedną przyczynę i jeden skutek wojny stuletniej
3
• przedstawia dokonania postaci: Joanny d’Arc, Jana Husa, Johna Balla, Johna Wiklefa, Jana Żiżki
• podaje niektóre skutki epidemii dżumy w XIV w.
• wymienia powstania ludowe, które wybuchły na terenie Francji i Anglii w XIV i XV w.
• wyjaśnia skutki wprowadzenia broni palnej i armii zaciężnej
• omawia główne założenia husytyzmu
4
• wskazuje na mapie główne kierunki rozprzestrzeniania się „czarnej śmierci”
• omawia skutki epidemii dżumy
• wymienia przyczyny i następstwa wojny stuletniej
• wskazuje na mapie tereny, na których toczyły się walki podczas wojny stuletniej oraz buntów chłopskich
5
• omawia przyczyny wystąpień ludowych na terenie Francji i Anglii w XIV i XV w.
• charakteryzuje nowe techniki walki wprowadzone w XV w.: zastosowanie broni palnej, walka taborem, uformowanie armii zaciężnej
• przedstawia przyczyny i przebieg powstania husytów w Czechach
• wyjaśnia, dlaczego Jana Husa spalono na stosie
6
• określa wpływ husytyzmu dla rozwoju Europy
Kim byli doktorzy zarazy?

Joanna d’Arc