Igrzyska olimpijskie

Igrzyska olimpijskie

ZAGADNIENIA

– sport w życiu Greków
– związek zawodów sportowych z religią
– przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich
– greckie obiekty sportowe
– bohaterowie antycznych igrzysk

NACOBEZU

2
– zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 1896 r.
– poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski
– lokalizuje na mapie Olimpię
– wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom

3
– zna wydarzenie związane z datą 393 r. n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: agon, hipodrom
– wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków
– opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

4
– charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków
– przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi

5
– określa rolę igrzysk olimpijskich w podtrzymywaniu jedności starożytnej Hellady

6
– omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*