IIA I IIB – zagadnienia na sprawdzian


Polska zjednoczona po rozbiciu dzielnicowym. Uczeń:
– ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego
w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka)
oraz w polityce zagranicznej;
– charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa
Polskiego po przyłączeniu ziem ruskich.
Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń:
1) wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą;
2) porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane
z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Jagiellonów
Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:
– rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.
Europa późnego średniowiecza. Uczeń:
– charakteryzuje następstwa upadku cesarstwa bizantyńskiego i ekspansji tureckiej dla Europy.
Przykładowe pytania otwarte:
Jakie znaczenie miało utworzenie akademii w Krakowie?
Dlaczego Kazimierza Wielkiego nazywamy wielkim?
Omów zmiany terytorialne za panowania Kazimierza Wielkiego
Przykłady polityki wewnętrznej i zagranicznej Kazimierza Wielkiego
Kto, kiedy i dlaczego nadał tzw. przywilej koszycki?
Bilans unii w Krewie (np. korzyści dla Polski, korzyści dla Litwy)
Dlaczego doszło do zawarcia unii w Krewie?
Podaj przyczyny wybuchu wojny krzyżacko-polskiej 1409-1411 ?
Bitwa pod Grunwaldem – sukces czy porażka?
Omów postanowienia pokoju zawartego w Toruniu 1411.
Podaj trzy przykłady zabytków gotyckich w Polsce i trzy w Krakowie
Dokonaj porównania stylu romańskiego i gotyckiego (podobieństwa, różnice)
Wymień przyczyny sukcesów tureckich w XV wieku?
Kim byli:
Joanna d’Arc
Kazimierz Wielki
Ludwik Węgirski
Jadwiga
Władysław Jagiełło
Witold
Ulrich von Jungingen
Jan Długosz
Paweł Włodkowic
Zawisza Czarny
Wit Stwosz
Władysław Warneńczyk
Podaj datę (lub dopasuj, podaj wydarzenie do daty):
1343
1364
1385
1410
1444
1453
Zdefiniuj
– unia
– prawo składu
– starosta
– Monarchia patrymonialna
– Monarchia stanowa
– sobór (np. w Konstancji)
– ratusz
– statut (np. wiślicki)
– wielki mistrz
– sułtan
– janczarzy