Klasa 8, Rozdział II, Polacy podczas II wojny światowej – zagadnienia na sprawdzian

1. Kim byli i czego dokonali:
– Władysław Sikorski
– Władysław Raczkiewicz
Poniższe postacie zwłaszcza – w jaki sposób starały się nieść pomoc Żydom w okupowanej Polsce
– Witold Pilecki
– Irena Sendlerowa
– Jan Karski
– Józef i Wiktoria Ulmowie
2. Pojęcia:
łapanki, getta, obozy koncentracyjne, zsyłki, kolektywizacja, paszportyzacja,
granatowa policja, Gestapo, NKWD, rząd lubelski, rząd w Londynie, konferencja w Teheranie (sprawa polska), konferencja w Jałcie (sprawa polska), polski rząd na emigracji (gdzie przebywał, kto go uznawał itp.), internowanie władz II RP (co to było i gdzie?), zbrodnia katyńska
3. Opisz
– działania prowadzone przez okupanta wobec ludności polskiej na obszarze okupacji sowieckiej od IX 1939 r. do czerwca 1941 r.
– działania prowadzone przez okupanta wobec ludności polskiej na obszarze okupacji niemieckiej
4.
Mapa – analiza i interpretacja mapy
– II RP
– Okupacja Polski
– getta i obozy koncentracyjne utworzone przez Niemców w Polsce
5. Wyjaśnij, w jaki sposób podane wydarzenia wpłynęły na relacje pomiędzy rządem polskim i władzami
ZSRS. W 2–4 zdaniach przedstaw, jak wyglądała sytuacja przed każdym z tych wydarzeń i po nim.
– podpisanie układu Sikorski–Majski
– ujawnienie informacji o mordzie katyńskim
– atak Niemiec na ZSRS
6. Chronologia (daty, kolejność)
– udziału Polaków w walkach II wony światowej
bitwa o Narwik
bitwa o Anglię
bitwa pod Falaise
bitwa pod Lenino
– udziału Polaków w walkach II wony światowej
bitwa o Monte Cassino
obrona Tobruku
bitwa o Narwik
zdobycie Berlina
– ustal co było po kolei
początek operacji „Burza”
upadek powstania warszawskiego
ogłoszenie manifestu PKWN
rozwiązanie Armii Krajowej
7. Spośród podanych wyżej starć wybierz po dwa i podaj nazwę polskiej jednostki, która brała w nim udział.
8. Analiza i interpretacja źródła ikonograficznego
– plakat dotyczący powstania warszawskiego
– plakat związany z Katyniem