Konflikty międzynarodowe


Zagadnienia
– konflikty na świecie i ich przyczyny
– migracje ludności
– główne formy migracji
– terroryzm
Terminy: migracja, terroryzm
Pytania:
– wymień potencjalne skutki konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych
– scharakteryzuj aktualne konflikty i wskaż na mapie miejsca, w których do nich doszło
– opisz różnorodne formy działań terrorystycznych
– scharakteryzuj różne formy migracji
– wytłumacz, na czym polega uchodźstwo
– opisz wybrane zamachy terrorystyczne w XXI w.
– oceń działalność terrorystyczną, uwzględniając zasady moralne, prawo oraz skuteczność
– odszukaj informacje na temat najważniejszych konfliktów zbrojnych na świecie
– wskaż miejsca potencjalnych konfliktów w przyszłości i uzasadnij swój wybór