Kryteria oceny pracy metodą projektu

Projekt – realizacja
1) Terminowość
2) Zgodność z tematem
3) Zgodność treści z celem projektu
4) Poziom merytoryczny
5) Długość prezentacji
6) Poprawność językowa
7) Zrozumiałość przekazu lub poprawnie wysłany e-mail
– adres poważniejszy niż loveisawesome@cośtam.pl,
– temat wiadomości, w którym podane są imię i nazwisko, klasa, temat projektu,
– treść, w której zawarto zwroty grzecznościowe, np. „Witam”, „Pozdrawiam”, „Dzień dobry”, itp…
– na końcu wiadomości podpis osoby wysyłającej e-mail,
– treść, w której krótko opisany jest raport z projektu, czyli kto nad nim pracował (imię i nazwisko, klasa) i czym się zajmował.
8) Szczegółowość i wnikliwość
9) Estetyka wykonania pracy (Przejrzystość prezentacji)
10) Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji lub nakład pracy
Projekt – prezentacja
1) Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych
2) Operowanie głosem (poprawna dykcja, odpowiednia intonacja i modulacja głosu)
3) Prezencja
4) Uporządkowany i logiczny układ prezentacji (trójdzielna budowa – wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
5) Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu
6) Dbałość o zainteresowanie odbiorców
7) Wykorzystanie zaplanowanego czasu
8) Zrozumiałość przekazu
9) Poprawność językowa
10) Samoocena
OCENA projekt
9-10 bdb
7-8 db
5,5-6 dst
4-5 dop
0-3 ndst
OCENA projekt + prezentacja
20 cel
17-19 bdb
14-16 db
11-13 dst
7-10 dop
0-6 ndst

Karta oceny projektu – POBIERZ