KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH

NOTATKA, CHARAKTERYSTYKA, LIST PRYWATNY I OFICJALNY, KRYTERIA OCENY Z ROZPRAWKI, OGŁOSZENIE, PODANIE, DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ


Przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszczalne są stopnie z: + i –
NOTATKA

L.p.

Kryteria oceny

Punktacja

Realizacja tematu

1

Zgodność całości tekstu z tematem 0 – 2 p.
Kompozycja

2

Zachowanie spójności tekstu 0 – 1 p.
Język i styl

3

Zgodnie z normą posługiwanie się leksyką, fleksją, składnią; przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny 1 błąd) 0 – 1 p.
Ortografia i interpunkcja

4

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej (dopuszczalny 1 błąd) 0 – 1 p.
RAZEM 0 – 5 p.

CHARAKTERYSTYKA

KRYTERIA

Ilość punktów

I  TEMAT (0 – 7)
1. Rozwinięcie tematu obejmuje:
a)     przedstawienie postaci
b)     trafne nazwanie cech (co najmniej trzech),
c)     poparcie przykładami przynajmniej dwóch cech
d)    poparcie przykładami pozostałych wymienionych cech
e)     wnioskowanie wynikające z realizacji tematu
f)      ocena postaci
2. Praca jest poprawna pod względem rzeczowym
0 – 1 p.
0 – 1 p.
0 – 1 p.
0 – 1 p.
0 – 1 p.
0 – 1 p.0 – 1 p.
II  KOMPOZYCJA (0 – 3)

  1. Tekst jest trójdzielny
  2. Tekst ma kompozycję właściwą dla charakterystyki.
  3. Tekst jest spójny, widoczne językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy.
0 – 1 p.
0 – 1 p.
0 – 1 p.
III  JĘZYK I STYL (0 – 4)

  1. Tekst poprawny pod względem słownictwa, również w związkach frazeologicznych.
  2. Poprawne łączenie wyrazów, zdań, nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych
  3. Trafnie dobrane środki językowe i stylistyczne (nie ma kolokwializmów, mieszania stylów, powtarzania wyrazów itp.)

– Dopuszczalne 3 błędy (4 błędy – 2p, 5 błędów – 1p, 6 błędów – 0p)
5.    Styl jest funkcjonalny, dostosowany do formy wypowiedzi
 

3 błędy – 3 p.
4 błędy – 2 p.
5 bł  – 1 p.
6 bł – 0 p.
IV  ZAPIS (0 – 3)

    1. Poprawna ortografia
    2. Poprawna interpunkcja (dopuszczalne trzy błędy)

 

0 bł – 2 p.
1bł – 1 p.
2 bł – 0 p.0 – 1 p.
RAZEM 17 p.

ZAPROSZENIE

Lp.

Kryteria oceny

Punktacja

REALIZACJA TEMATU

1.

Wskazanie adresata, nadawcy, określenie miejsca, czasu oraz celu.Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (na przykład poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym, użycie zwrotów grzecznościowych) 0 – 2 p.
KOMPOZYCJA

2.

Zachowanie spójności wypowiedzi 0 – 1 p.
JĘZYK I STYL

3.

Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej.(Uczeń:-          stosuje poprawne pod względem znaczeniowym słownictwo-          poprawnie odmienia wyrazy oraz łączy wyrazy w zdania, zdania pojedyncze w zdania złożone;-          nie powtarza tych samych struktur zdaniowych;-          trafnie dobiera środki językowe: nie pojawiają się wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy) 0 – 1 p.
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

4.

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i jeden błąd interpunkcyjny) 0 – 1 p.
Razem 0 – 5 p.

LIST PRYWATNY I OFICJALNY

Lp.

Kryteria oceny

Punktacja

1.

Zamieszczenie nazwy, miejscowości i daty. 0 – 1 p.

2.

Zamieszczenie stosownego nagłówka i złożenia podpisu. 0 – 1 p.

3.

Wstęp – stosowana ze względu na adresata formuła rozpoczynająca list. 0 – 1 p.

4.

Rozwinięcie – stosowność treści ze względu na adresata i cel korespondencji. 0 – 1 p.

5.

Zakończenie – zamieszczenie stosownego zwrotu kończącego list. 0 – 1 p.

6.

Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 0 – 1 p.

7.

Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania między częściami listu). 0 – 1 p.

8.

Zgodność treści listu z celem korespondencji. 0 – 1 p.

9.

Stosowność stylu ze względu na treść listu i adresata 0 – 1 p.

10

Stosowanie zwrotów grzecznościowych. Pisownia zaimków osobowych wielką literą. 0 – 1 p.

11.

Poprawne (pod względem znaczeniowym) stosowanie słownictwa, również w związkach frazeologicznych. Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania, zdań pojedynczych w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur w obrębie zdania). Trafny wybór środków językowych (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy). 0 – 3 p.

12.

Przestrzeganie zasad ortografii. Dopuszczalny jeden błąd. 0 – 1 p.

13

Przestrzeganie zasad interpunkcji. Dopuszczalne dwa błędy. 0 – 1 p.

14.

Stosowny układ graficzny i estetyka listu.
Razem 0 – 16 p.

KRYTERIA OCENY Z ROZPRAWKI

Kryteria oceny

Punktacja

I

TEMAT (0 – 7 pkt)

1.

Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem.

0 – 1 p.

2.

Rozwinięcie obejmuje:a)     formułowanie tezy lub hipotezy do rozważańb)    podanie co najmniej dwóch trafnych przykładówc)     skomentowanie pierwszego wybranego przykładud)    skomentowanie kolejnych wybranych przykładów (wybranego przykładu)e)     podsumowanie rozważań, wnioskowanie

0 – 1 p.

0 – 1 p.

0 – 1 p.

0 – 1 p.

0 – 1 p.

3.

Praca jest poprawna pod względem merytorycznym.

0 – 1 p.

II

KOMPOZYCJA (0 – 3 pkt)*

4.

Tekst ma kompozycję trójdzielną

0 – 1 p.

5.

Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy)

0 – 1 p.

6.

Tekst jest logicznie uporządkowany

0 – 1 p.

III

JĘZYK I STYL (0 – 4 pkt)*

7a.

Poprawnie (pod względem znaczeniowym) stosuje słownictwo, również w związkach frazeologicznych. 0 – 3
(dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)
3 bł. – 3 pkt
4 bł. – 2 pkt
5 bł. – 1 pkt
6 bł. – 0 pkt

7b.

Poprawnie odmienia wyrazy oraz łączy wyrazy w zdania i zdania pojedyncze w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych).

7c.

Trafnie dobiera środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).

8.

Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi)

0 – 1 p.

IV

ZAPIS (0 – 3 pkt)*

9.

Ortografia jest poprawna.

0 – 2

0 bł. – 2 pkt

1 bł. – 1 pkt

2bł – 0 pkt

10.

Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy)

0 – 1

RAZEM

0 – 17

*  Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza, niż wymagana objętość.
Uwaga! Uczeń otrzymuje „0” punktów za zadania rozszerzonej odpowiedzi, jeżeli praca jest nie zgodna  z tematem.
OGŁOSZENIE

Lp.

Kryteria oceny

Punkacja
REALIZACJA TEMATU

1.

Wskazanie adresata, nadawcy, określenie miejsca, czasu oraz celu.Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (na przykład po przez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym, użycie zwrotów grzecznościowych). 0 – 2 p.
KOMPOZYCJA

2.

Zachowanie spójności wypowiedzi 0 – 1  p.
JĘZYK I STYL

3.

Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, fleksją, frazeologią, składnią; przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 0 – 1  p.
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

4.

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny jeden błąd) i poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd). 0 – 1  p.
RAZEM 0 – 5  p.

PODANIE

Lp.

Kryteria oceny

Punktacja
REALIZACJA TEMATU

1.

Zrealizowanie elementów formalnych podania (umieszczenie imienia i nazwiska nadawcy oraz jego adresu, nazwy miejscowości i daty, adresata podania, podpisu autora podania).Sformułowanie i uzasadnienie prośby dostosowane stylem do sytuacji komunikacyjnej. 0 – 2 p.
KOMPOZYCJA

2.

Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, fleksją, frazeologią, składnią; przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 0 – 1 p.
JĘZYK I STYL, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

3.

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny jeden błąd) i poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd). 0 – 1 p.

4.

Stosowny układ graficzny 0 – 1 p.
0 – 5 p.

DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ

Lp.

Kryteria oceny

Punktacja

REALIZACJA TEMATU (0 – 6 P.)

1.

Zgodność całości tekstu z tematem. 0 – 1 p.

2.

W rozwinięciu zgodne z tematem:a)    podanie trafnych przykładów i argumentów,b)    komentowanie przykładów lub rozwinięcie argumentów,c)    podsumowanie rozważań, wnioskowanie,d)    realizowanie tematu zgodnie z przyjętą i uzasadnioną przez ucznia koncepcją. 0 – 1 p.0 – 1 p.0 – 1 p.0 – 1 p.

3.

Poprawność pracy pod względem merytorycznym (dopuszczalny jeden błąd rzeczowy lub logiczny). 0 – 1 p.

KOMPOZYCJA (0 – 3 p.)

4.

Trójdzielna kompozycja tekstu, z zachowaniem właściwych proporcji i akapitów. 0 – 1 p.

5.

Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy). 0 – 1 p.

6.

Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 0 – 1 p.

JĘZYK I STYL (0 – 4 p.)

7.

8.

a)    Poprawne (pod względem znaczeniowym) stosowanie słownictwa, również w związkach frazeologicznych.b)    Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania, zdań pojedynczych w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur w obrębie zdania).c)    Trafny wybór środków językowych (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).Funkcjonalność stylu (styl dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi).

0 – 3 p.

(dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)

3 błędy – 3 p.

4 błędy – 2 p.

5 błędów – 1 p.

6 i więcej błędów – 0 p.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA (0 – 3 p.)*

9.

Poprawność ortograficzna.

0 – 2 p.

0,1 błąd – 2 p.
2 błędy – 1 p.
3 i więcej błędów – 0 p.

10.

Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne trzy błędy). 0 – 1 p.
RAZEM 0 – 16 p.

*  Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza, niż wymagana objętość.
Uwaga! Uczeń otrzymuje „0” punktów za zadania rozszerzonej odpowiedzi, jeżeli praca jest nie zgodna  z tematem.
KLASYFIKACJA I SPOSOBY OZNACZANIA BŁĘDÓW*

Rodzaj błędu

Sposób oznaczania
1. błędy merytoryczne

rzecz.

a) błędy rzeczowe
b)błędy logiczne
2. błędy gramatyczne

jęz.

a) fleksyjne
b) składniowe
3. błędy wyrazowe
a) leksykalne
b) frazeologiczne
4. błędy stylistyczne

styl.

5. błędy pisowni
a) ortograficzne1

ort.

b) interpunkcyjne

int.

c) graficzne (przestawienie, opuszczenie lub zamiana liter)2

graf.

* Sposób oznaczania błędu: oznaczenie właściwym skrótem kategorii błędu na marginesie pracy.
¹ Błędy typowo ortograficzne:
– u – ó, ż – rz, h – ch,
– zmiękczenia (np. Słonice, ćoća zamiast Ciocia, słoni zamiast słoń),
– utrata dźwięczności (kóska, proźba zamiast prośba),
Uwaga! Jeżeli mylenie liter nie jest łamaniem zasady ortograficznej, powinno być traktowane jako błędy graficzne.
² Do błędów graficznych w pracach uczniów dyslektycznych zalicza się:
– dodawanie, opuszczanie, przestawianie liter, sylab lub całych wyrazów
– mylenie liter:
– o podobnym kształcie (a – o, l – ł, n – r, m – n, u – w, e – ę, a – ą, i – j),
– dużych i małych
– rzadziej używanych (h – H, F – F, L – F),
– odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie (b- p, d – t, w – f, g – k, dz – c, sz – s, l – y, ę – em, ą – om, ś – ź, ć – dź),
– różniących się w położeniu w stosunku do osi pionowej (p – b, d – b) lub poziomej (m – w, n – u, b- p, d – g, p – g),
– pominięcie drobnych elementów graficznych, w tym:
– oznaczania miękkości nad literami,
– kropek (aż, ż, i, j),
– „ogonków” przy literach ą lub ę i kreski (wężyka) przy literach O, t lub ł,
– błędy dotyczące podziału wyrazu lub całego zdania
1. Błędy merytoryczne
a) błędy rzeczowe – dotyczą głównie treści pracy (wiadomości i zastosowania wiadomości)
• brak zrozumienia istoty faktów, wydarzeń, zjawisk oraz związków i zależności między nimi
• niewłaściwe użycie pojęć, terminów, nazwisk, nazw (także ich błędny zapis)
• zniekształcenie cytatów
b) błędy logiczne (błędy w myśleniu), np.
Stary Baryka to jest myślenie Żeromskiego.
Niektórzy ludzie mają cechy ujemne a wartości dodatnie.
2. Błędy językowe
(naruszenie normy gramatycznej)
a) błędy fleksyjne
• nie odmienianie wyrazów, np.:
Dużo słyszałem o Marku Citko.
W radio mówiono o badaniach kompetencji uczniów.
• Niepoprawna odmiana wyrazów, np.
Wylądowałem na ziemię.
W klasie jest trzydzieści pięć uczniów.
Proszę panią, on mi przeszkadza.
Daj mi tę pomarańcz.