Kryzys i odbudowa państwa Piastów

ZAGADNIENIA
– panowanie Mieszka II
– upadek państwa polskiego
– rządy Kazimierza Odnowiciela i odbudowa państwa polskiego
– panowanie Bolesława Śmiałego
– Polska w sporze o inwestyturę między cesarstwem a papiestwem
– konflikt króla Bolesława z biskupem Stanisławem
NACOBEZU
2
– zna wydarzenia związane z datami: 1025 r., 1076 r., 1079 r.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, biskup Stanisław ze Szczepanowa
– poprawnie posługuje się terminami: trybut, denar
– wymienia przyczyny kryzysu i upadku państwa polskiego w XI w.
3
– zna wydarzenia związane z datami: 1034 r., 1039 r.,
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Bezprym, Konrad II, Jarosław Mądry, Miecław, Brzetysław
– wyjaśnia przyczyny i skutki sporu między królem a biskupem
– opisuje przebieg konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem
4
– opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci Bolesława Chrobrego
– omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego
– porównuje relacje źródłowe na temat sporu między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem
– wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie papieża
5
– dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego
– ocenia obiektywizm źródeł historycznych dotyczących wydarzeń z 1079 r.
6
– wskazuje problemy w interpretacji dziejów panowania pierwszych Piastów
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć