Kultura starożytnej Grecji

ZAGADNIENIA
– teatr grecki
– literatura grecka
– malarstwo i rzeźba
– architektura
– najwięksi przedstawiciele kultury greckiej
NACOBEZU
2
– wyjaśnia, kim byli Homer i Fidiasz oraz podaje tytuły ich dzieł
– poprawnie posługuje się terminami:
Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, „Iliada”, „Odyseja”
– przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego
– prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej
– wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych
3
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.
– krótko charakteryzuje postaci:
Sofoklesa, Arystofanesa i Myrona, wymieniając ich kluczowe dzieła
– poprawnie posługuje się terminami:
skene, proskenion, orchestra, theatron, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe
– opisuje przebieg Wielkich Dionizji
4
– wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim
– przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią
– opisuje wygląd teatru greckiego
– określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji
– podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków
5
– przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”
– wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego
– omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków
6
– porównuje społeczną rolę teatru w starożytnej Grecji i współcześnie.
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć