Małopolski Konkurs Historyczny

Małopolski Konkurs Historyczny

Małopolski Konkurs Historyczny

TEMAT

„Polska Piastów na tle średniowiecznej Europy”

HARMONOGRAM

Etap szkolny: 27 października 2011 r.

Etap rejonowy: 16 grudnia 2011 r.

Etap wojewódzki: 21 marca 2012 r.

ŹRÓDŁO

Szczegóły na stronie Kuratorium: kliknij tutaj

FRAGMENTY REGULAMINU

Tematyka konkursu

„Polska Piastów na tle średniowiecznej Europy”.

Zakres wymaganej wiedzy

Treści związane z tematyką konkursu uwzględnione w literaturze obowiązkowej; a ponadto

wiadomości na poziomie klasy I, II i III określone w podstawie programowej przedmiotu historia

Uczeń potrafi:

a) posługiwać się terminologią historyczną ze zrozumieniem;

b) dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe; ponadto związki i zależności

funkcjonalne, przestrzenne i czasowe;

c) umieszczać wydarzenia, fakty, procesy, zjawiska, w właściwym czasie i przestrzeni

historycznej; ustala kolejność wydarzeń;

d) porządkować, porównywać, dokonywać wnioskowania i formułować wybrane

problemy z historii Polski i historii powszechnej oraz dokonywać ich oceny; odróżniać

fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji;

e) wyszukiwać informacje pochodzące z różnych źródeł: tekstów, map, materiałów

ikonograficznych, tabel, diagramów i wykresów statystycznych;

f) analizować oraz interpretować różnorodne źródła i opracowania historyczne;

g) pracować z mapą historyczną (właściwa orientacja na mapie, wyszukiwanie

odpowiednich informacji z mapy);

h) formułować poprawną wypowiedź pisemną dotyczącą wybranych zagadnień z historii

Polski i historii powszechnej, uzasadniając stanowisko własne lub cudze, dokonując

niezbędnej argumentacji;

i) dokonywać synchronizacji wydarzeń historii powszechnej, historii Polski.

Wykaz obowiązującej (na każdym etapie) literatury dla uczestników:

Etap szkolny:

Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej

na poziomie szkoły gimnazjalnej.

Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, kier. red. Jacek Gawrysiak, wyd. Nowa Era,Warszawa 2008.

Poczet królów polskich.

Etap rejonowy:

Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej

na poziomie szkoły gimnazjalnej.

Poczet królów polskich.

P. Jasienica, Polska Piastów.

Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, kier. red. Jacek Gawrysiak, wyd. Nowa Era, Warszawa 2008.

Etap wojewódzki:

Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej

na poziomie szkoły gimnazjalnej

Poczet królów polskich

P. Jasienica, Polska Piastów

Wielka Historia Polski

Tom II J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), wyd. Fogra

Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, kier. red. Jacek Gawrysiak, wyd. Nowa Era, Warszawa 2008.


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*