Małopolski Konkurs Historyczny

Małopolski Konkurs Historyczny

TEMAT

„Polska Piastów na tle średniowiecznej Europy”

HARMONOGRAM

Etap szkolny: 27 października 2011 r.
Etap rejonowy: 16 grudnia 2011 r.
Etap wojewódzki: 21 marca 2012 r.

ŹRÓDŁO

Szczegóły na stronie Kuratorium: kliknij tutaj

FRAGMENTY REGULAMINU

Tematyka konkursu
„Polska Piastów na tle średniowiecznej Europy”.
Zakres wymaganej wiedzy
Treści związane z tematyką konkursu uwzględnione w literaturze obowiązkowej; a ponadto
wiadomości na poziomie klasy I, II i III określone w podstawie programowej przedmiotu historia
Uczeń potrafi:
a) posługiwać się terminologią historyczną ze zrozumieniem;
b) dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe; ponadto związki i zależności
funkcjonalne, przestrzenne i czasowe;
c) umieszczać wydarzenia, fakty, procesy, zjawiska, w właściwym czasie i przestrzeni
historycznej; ustala kolejność wydarzeń;
d) porządkować, porównywać, dokonywać wnioskowania i formułować wybrane
problemy z historii Polski i historii powszechnej oraz dokonywać ich oceny; odróżniać
fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji;
e) wyszukiwać informacje pochodzące z różnych źródeł: tekstów, map, materiałów
ikonograficznych, tabel, diagramów i wykresów statystycznych;
f) analizować oraz interpretować różnorodne źródła i opracowania historyczne;
g) pracować z mapą historyczną (właściwa orientacja na mapie, wyszukiwanie
odpowiednich informacji z mapy);
h) formułować poprawną wypowiedź pisemną dotyczącą wybranych zagadnień z historii
Polski i historii powszechnej, uzasadniając stanowisko własne lub cudze, dokonując
niezbędnej argumentacji;
i) dokonywać synchronizacji wydarzeń historii powszechnej, historii Polski.
Wykaz obowiązującej (na każdym etapie) literatury dla uczestników:
Etap szkolny:
Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej
na poziomie szkoły gimnazjalnej.
Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, kier. red. Jacek Gawrysiak, wyd. Nowa Era,Warszawa 2008.
Poczet królów polskich.
Etap rejonowy:
Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej
na poziomie szkoły gimnazjalnej.
Poczet królów polskich.
P. Jasienica, Polska Piastów.
Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, kier. red. Jacek Gawrysiak, wyd. Nowa Era, Warszawa 2008.
Etap wojewódzki:
Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej
na poziomie szkoły gimnazjalnej
Poczet królów polskich
P. Jasienica, Polska Piastów
Wielka Historia Polski
Tom II J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), wyd. Fogra
Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, kier. red. Jacek Gawrysiak, wyd. Nowa Era, Warszawa 2008.