Mongołowie


ZAGADNIENIA
– podboje Czyngis-chana
– budowa imperium mongolskiego
– podbój Rusi
– najazd Tatarów na Polskę
– rozpad imperium mongolskiego
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

• wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Mongołów
• podaje wiek podbojów Czyngis-chana
• wymienia co najmniej jeden skutek najazdu tatarskiego na Polskę
• wymienia i wskazuje na mapie tereny w Europie, które atakowali Tatarzy
• przedstawia dokonania postaci: Czyngis-chana, Henryka Pobożnego
• podaje rok bitwy pod Legnicą – 1241
• określa przyczyny rozpadu imperium mongolskiego w późniejszych wiekach
• poprawnie posługuje się terminami: jarłyk, haracz, chan
• podaje rok bitwy nad rzeką Kałką – 1223 i przedstawia skutki tego starcia
• opisuje zasady organizacji państwa mongolskiego
• wskazuje przyczyny i skutki sukcesów Mongołów
• szczegółowo omawia i wyjaśnia znaczenie oraz skutki bitwy pod Legnicą
• wyjaśnia skutki najazdów tatarskich na państwa europejskie
• określa przyczyny sukcesów militarnych Mongołów
• charakteryzuje stosunek Europejczyków do Mongołów
• wyjaśnia pochodzenie określenia Tatarzy
• analizuje, wyciąga wnioski

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI