Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. II

Poszukaj wymienionych zagadnień w podręczniku
1. Definicje:
– lokacja
– plebejusze
– patrycjusze
– pospólstwo
– zakony żebracze
– benedyktyni
– cystersi
– franciszkanie
– dominikanie
– trójpolówka
– dwupolówka
– Kolonizacja na prawie niemieckim
– burmistrz
– rada miejska
– cechy (w miastach)
– inicjał
– wolnizna
– zasadźca
– herezja (heretycy)
– albigensi
– waldensi
– system feudalny
– lenno
– suzeren
– senior
– wasal
– sztuki wyzwolone
– żak
– bakałarz
– zasada „módl się i pracuj”
– Biblia pauperum
– scholastyka
– najstarsze uniwersytety
– rektor
2. Postaci:
Tomasz z Akwinu
Dominik Guzman
Karol Wielki
Szymon Słupnik
św. Franciszek z Asyżu
Roland
3. Pytania problemowe:
Wymień trzy wzorce osobowe średniowiecza
Wymień trzy sposoby uprawy roli w średniowieczu
Wyjaśnij, skąd pochodzi określenie „styl romański”
Podaj cechy charakterystyczne dla architektury romańskiej
Wyjaśnij, skąd pochodzi określenie „styl gotycki”
Podaj cechy charakterystyczne dla architektury gotyckiej
Wyjaśnij, dlaczego średniowieczną kulturę określa się mianem uniwersalnej
Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rozwoju ziem polskich miała kolonizacja na prawie niemieckim.