Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. III

1. Daty (uczeń zna):
1374 r. nadanie przywileju koszyckiego
1385 r. zawarcie unii w Krewie
1410 r. bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
1411 r. podpisanie pierwszego pokoju w Toruniu
1413 r. zawarcie unii w Horodle
1444 r. bitwa pod Warną
1453 r. zdobycie Konstantynopola przez Turków
1454 r. rozpoczęcie wojny trzynastoletniej
1466 r. podpisanie drugiego pokoju toruńskiego
1454 – 1466 wojna trzynastoletnia
2. Dobra kultury (uczeń rozpoznaje dzieło, zna autora i czas powstania)
– ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie (XV w.),
– obraz Jana Matejki – „Bitwa pod Grunwaldem”
– traktat „O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi”
3. Definicje:
– inkorporacja
– husytyzm
– przywilej koszycki
– unia personalna
– pospolite ruszenie
– bitwa pod Grunwaldem (kto z kim, kiedy, kto dowodził, etapy bitwy, jej znaczenie w dziejach)
4. Postaci:
– Władysław Jagiełło
– książę Witold
– Ulrich von Jungingen
– Władysław Warneńczyk
– Kazimierz Jagiellończyk
– Jan Bażyński
– Jan Hunyady
– Paweł Włodkowic
– Jan Długosz
– Iwan IV Groźny
– Jan Hus
– Mikołaj Trąba
– Jan Ostroróg
5. Pytania problemowe:
– Podaj korzyści, jakie Polska uzyskała w wyniku zawarcia unii w Krewie,
– podaj korzyści, jakie Litwa uzyskała w wyniku zawarcia unii w Krewie,
– podaj przyczyny i skutki wojny trzynastoletniej (postanowienia drugiego pokoju toruńskiego),
– podaj przyczyny kryzysu gospodarczego i społecznego w Europie na przełomie XIV i XV w.