Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 2 G. R. IV


Uczeń:
– wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków
– wskazuje podstawowe osiągnięcia cywilizacyjne kultur prekolumbijskich
– omawia najważniejsze osiągnięcia techniczne cywilizacji prekolumbijskich
– porównuje poziom rozwoju cywilizacji prekolumbijskich z cywilizacją Europejczyków
– wskazuje cechy charakterystyczne sztuki prekolumbijskiej
– przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych
– podaje wydarzenia związane z latami:1492 r., 1498 r., 1519–22 r.
– wymienia nazwiska głównych odkrywców z XV i XVI w.
– wskazuje na mapie szlaki wypraw najważniejszych odkrywców – Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana
– poprawnie posługuje się terminami: astrolabium, karawela, kompas, busola
– wyjaśnia, dlaczego Hiszpania i Portugalia miały największy udział w wielkich odkryciach geograficznych
– omawia postanowienia traktatu w Tordesillas i jego skutki
– charakteryzuje organizację wypraw odkrywczych oraz zasady organizacji kolonii
– ocenia, jaki wpływ na odkrycia geograficzne miał rozwój kartografii i nawigacji
– poprawnie posługuje się terminem: konkwistador
– omawia dokonania postaci: Ferdynanda Corteza, Francisca Pizarra
– posługuje się pojęciami: rewolucja cen, dualizm ekonomiczny
– charakteryzuje wymianę handlową pomiędzy Ameryką, Europą i Afryką na szlaku tzw. złotego trójkąta
– omawia powstanie nowych form produkcji: praca nakładcza i manufaktura
– omawia rolę uniwersytetów w rozwoju nauki w odrodzeniu
– tłumaczy, na czym polegał mecenat wskazuje podobieństwa oraz różnice pomiędzy sztuką średniowiecza i renesansu
– charakteryzuje humanizm jako nowy nurt w filozofii i kulturze
– wyjaśnia sens stwierdzenia: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”
– podaje wydarzenie i znaczenie roku 1517
– określa, kim był i czym zasłynął Marcin Luter i Jan Kalwin
– prawidłowo stosuje pojęcia: odpust, protestantyzm
– omawia wydarzenia związane z latami: 1534 r.,1536 r., 1555 r.
– podaje główne tezy głoszone przez Marcina Lutra i Jana Kalwina
– poprawnie posługuje się terminami: symonia, nepotyzm, reformacja, luteranizm, kalwinizm, arianie
– wymienia główne przyczyny i skutki reformacji
– wskazuje na mapie państwa, w których reformacja miała największy zasięg
– przedstawia dokonania postaci: Marcina Lutra, Jana Kalwina, Henryka VIII
– charakteryzuje wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm
– przedstawia gospodarcze skutki ruchu reformacyjnego
• postanowienia soboru trydenckiego
• cele i sposób działania jezuitów
• zmiany w Kościele katolickim
– podaje rok zwołania soboru trydenckiego – 1545,
– wymienia podstawowe założenia kontrreformacji
– wymienia przynajmniej dwie zmiany wprowadzone w Kościele katolickim w wyniku soboru trydenckiego
– poprawnie posługuje się terminami: inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych, jezuici, nuncjusz, kongregacja
– omawia główne zasady działalności zakonu jezuitów
– porównuje wnętrze zboru protestanckiego z wystrojem Kościoła katolickiego
– wymienia zmiany wprowadzone w Kościele katolickim w wyniku soboru trydenckiego
– opisuje sytuację w Kościele katolickim w XVI w.
– wymienia zadania inkwizycji w walce z reformacją
– wyjaśnia, w jakim celu sporządzono indeks ksiąg zakazanych
– przedstawia postać Ignacego Loyoli
– omawia reformy wprowadzone w Kościele katolickim po soborze trydenckim
– charakteryzuje ideologiczne założenia wystroju wnętrz zboru protestanckiego i kościoła katolickiego
– ocenia rolę jezuitów w walce z reformacją
Mapy:
– podręcznikowe, np.: zasięg reformacji, odkrycia geograficzne…