Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

1. Rodzaje samorządów
2. Terminy: zasada pomocniczości, zadania własne i zlecone samorządu + przykłady, biurokracja (papierologia).
3. Województwa i ich stolice (mapa).
4. Jak obywatele mogą wpływać na działania samorządu gminnego?
5. Podział gmin, powiatów.
6. Rodzaje władz samorządowych i ich kompetencje/uprawnienia i zadania.
7. Kadencja władz samorządowych.
8. Instytucje sprawujące nadzór nad samorządem.
9. Co zyskują obywatele dzięki istnieniu samorządu?