Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Pojęcia:
racja stanu, ONZ, NATO, OBWE, UE, migracja (i jej rodzaje np. uchodźstwo, repatriacja…), globalizacja, globalna wioska, organizacja międzynarodowa, Kraje Trzeciego Świata, pomoc humanitarna
Daty:
Powstanie ONZ
Polska w NATO
Polska w UE
Inne:
Zadania konsulatów
Zadania ambasad
Nazwy funduszy unijnych
Państwa założyciele UE
Państwa, które weszły do UE z Polską
Rodzaje organizacji międzynarodowych
Najistotniejsze cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.
Konflikty (studium przypadku):
Opisz wybrany współczesny konflikt międzynarodowy. Wyjaśnij, jaki jest charakter sporu i co
było jego przyczyną, a także na jakim etapie się znajduje. Wymień uczestników konfliktu.
Mapa:
– członkowie UE
– które państwa w Europie nie należą do UE
– bogata północ, biedne południe