Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

Zagadnienia:
– zawody – umiejętności potrzebne/konieczne do ich wykonywania
– schemat systemu edukacji w Polsce
– dynamiczny rozwój – np. rynku pracy
– sposoby poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne – zasady poszukiwania pracy
– Co to jest CV, LM ?
– obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika
– prawo pracy, kodeks pracy
– Tygodniowy czas pracy, urlop, mobbing
– prawa nieletnich pracowników, nauka i praca młodocianych, od którego roku życia można podjąć legalną pracę?
– rola Państwowej Inspekcji Pracy
– funkcje związków zawodowych
– działania marketingowe – przykłady
– nieuczciwe praktyki rynkowe – plagiat, piractwo
– szara strefa
– etyka zawodowa
– zawody zaufania publicznego
– jakie informacje powinny znaleźć się w biznesplanie?
– przyczyny bezrobocia
– formy działalności gospodarczej
– rynek pracy
– krajowy i lokalny rynek pracy
– mobilność zawodowa
– emigracja zarobkowa
– kierunki emigracji zarobkowej
– bezrobocie