Nowe potęgi w Europie Wschodniej

Zagadnienia:
• rozwój terytorialny Polski i Litwy
• wzrost znaczenia Moskwy
• ekspansja imperium osmańskiego w Europie
• bitwa pod Warną
• upadek Konstantynopola
Wymagania:
2
• podaje lata wydarzeń: 1444 r. – bitwa pod Warną, 1453 r. – zdobycie Konstantynopola
• poprawnie posługuje się terminami: sułtan, janczarzy, car
• wskazuje na mapie: imperium osmańskie, Konstantynopol, Warnę, Wielkie Księstwo Moskiewskie
3
• przedstawia dokonania postaci: Władysława III Warneńczyka, Jana Hunyadyego, Dymitra Dońskiego, Iwana III Srogiego, Iwana IV Groźnego
• wyjaśnia skutki zdobycia Konstantynopola przez Turków
• określa rolę rozwoju państwa moskiewskiego dla tego regionu
4
• wymienia czynniki, które decydowały o sile militarnej imperium tureckiego
• wskazuje na mapie kolejne ziemie podbijane przez Turków w Europie
• omawia przebieg bitwy pod Warną
5
• porównuje oddziały janczarów z oddziałami piechoty europejskiej
• uzasadnia, dlaczego upadek Konstantynopola jest uznawany za jedną z granicznych dat średniowiecza
• wyjaśnia, z jakiego powodu po klęsce Konstantynopola wyznawcy prawosławia zaczęli nazywać Moskwę trzecim Rzymem
• ocenia konsekwencje, jakie miały dla Polski i Litwy powstanie imperium osmańskiego oraz zjednoczenie ziem ruskich
Sulejman Wspaniały

Iwan IV Groźny