Osiągnięcia Rzymian

ZAGADNIENIA
– związki między kulturą rzymską i grecką
– Koloseum
– akwedukty
– prawo rzymskie
– literatura rzymska
NACOBEZU
2
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz
– poprawnie posługuje się terminami: Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana
– wymienia osiągnięcia kultury i architektury rzymskiej
– wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty
– podaje nazwy rzymskich zbiorów praw
– wymienia przedstawicieli rzymskiej literatury i historii
3
– zna wydarzenia związane z datami: 449 r. p.n.e., 125 r. n.e., 70–82 r. n.e.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Galen, Wespazjan, Tytus, Justynian, Mecenas
– poprawnie posługuje się terminami: mozaika, mecenas
– przedstawia sposób budowy akweduktów
– omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie
4
– wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską
– opisuje wygląd i funkcje Koloseum
– omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa
– wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii
5
– wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych
6
– ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Film Osiągnięcia starożytnych Rzymian

Osiągnięcia Rzymian w e-podręczniku