Pierwsi chrześcijanie

ZAGADNIENIA
– Palestyna w czasach rzymskich
– Jezus i jego nauki
– powstanie i rozwój chrześcijaństwa
– symbole chrześcijańskie
– zasady wiary chrześcijańskiej
– prześladowania pierwszych chrześcijan
– zwycięstwo religii chrześcijańskiej
– podziały w Kościele chrześcijańskim
NACOBEZU
2
– zna wydarzenie związane z datą 7–4 r. p.n.e.
– opisuje działalność i znaczenie postaci: Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu
– poprawnie posługuje się terminami: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, Pismo Święte, Ewangelia, katolicy, papież
– charakteryzuje działalność Jezusa z Galilei
– wymienia imiona autorów Ewangelii
– omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej
– określa symbole chrześcijaństwa
3
– zna wydarzenia związane z datami: 303–304 r., 313 r., 392 r.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Trajan, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki
– poprawnie posługuje się terminami: chrystogram, teologia, sobór, heretyk, zabobon
– przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie
– lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e.
4
– określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian
– omawia działalność apostołów
– wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie
– podaje przyczyny prześladowań chrześcijan
– wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej
– podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu
5
– opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia
– wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego
6
– ocenia rolę chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć