Początki państwa polskiego

Początki państwa polskiego

ZAGADNIENIA

– plemiona polskie
– państwo Mieszka I
– organizacja państwa Mieszka I
– chrzest Polski
– Dagome iudex
– podboje Mieszka I

NACOBEZU

2
– zna wydarzenia związane z datami: 966 r., 972 r.
– przedstawia dokonania Mieszka I
– poprawnie posługuje się terminami: drużyna książęca, woj, danina
– wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby
– lokalizuje na mapie główne grody w państwie Mieszka I
– opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I

3
– zna wydarzenia związane z datami: IX w., 991 r.
– wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Ibrahim ibn Jakub, Jordan, Dobrawa
– poprawnie posługuje się terminami: „Geograf Bawarski”, szyszak, kolczuga, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna
– wymienia korzyści wynikające z przyjęcia chrztu
– określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex
– prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I

4
– omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich
– przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego
– opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej
– charakteryzuje strukturę społeczną w państwie Mieszka I

5
– wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu
– tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich
– określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex

6
– ocenia kierunki rozwoju państwa polskiego u progu jego istnienia

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*