Początki Rzymu

ZAGADNIENIA
– Italia – położenie geograficzne i warunki naturalne
– legenda o założeniu Rzymu
– monarchia rzymska i jej upadek
– społeczeństwo Rzymu
– podbój Italii przez Rzymian
NACOBEZU
2
– zna wydarzenie związane z datą 753 r. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz
– lokalizuje na mapie Italię i Rzym
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii
– określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie
– wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie
3
– zna wydarzenia związane z datami: 389 r. p.n.e., 509 r. p.n.e
– przedstawia postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa
– opowiada legendę o założeniu Rzymu
– poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, Galowie
– wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian
4
– omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie
– określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu
– podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie
5
– wymienia imiona królów panujących w Rzymie
– charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich
– przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian
– wyjaśnia znaczenie wyrażenia „pyrrusowe zwycięstwo”
6
– porównuje wpływ warunków naturalnych na kierunki rozwoju cywilizacji rzymskiej i greckiej
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć