Podboje Arabów

ZAGADNIENIA
– Arabowie
– działalność Mahometa
– islam – zasady wiary
– meczet
– podboje arabskie
– nauka i kultura Arabów
NACOBEZU
2
– zna wydarzenie związane z datą 622 r.
– poprawnie posługuje się terminami: islam, Allach, muzułmanie, hidżra, Koran, meczet, minaret
– lokalizuje na mapie Półwysep Arabski oraz miasta: Mekkę i Medynę
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące na Półwyspie Arabskim
– opisuje warunki życia i zajęcia Arabów
– wymienia filary wiary arabskiej
3
– zna wydarzenia związane z datami: 630 r., 632 r., 711 r.
– przedstawia dokonania Mahometa
– poprawnie posługuje się terminami: szariat, dżihad, świątynia Kaaba, kalif, arabeska
– wskazuje na mapie kierunki i zasięg podbojów Arabów
– prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki
4
– przedstawia okoliczności, w których doszło do powstania islamu
– opisuje wygląd meczetu
– omawia organizację państwa arabskiego
– charakteryzuje stosunek Arabów do podbitych narodów
5
– określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju spuścizny starożytnych cywilizacji
– dostrzega znaczenie idei świętej wojny dla rozprzestrzeniania się religii arabskiej
6
– charakteryzuje związki między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć