Polska dzielnicowa


ZAGADNIENIA
– postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego i podział Polski na dzielnice
– odstąpienie od zasady senioratu
– rozdrobnienie dzielnicowe i rywalizacja między książętami piastowskimi
– skutki rozbicia dzielnicowego
– przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w XIII w.
– zmiany terytorialne w okresie rozbicia dzielnicowego
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

• poprawnie posługuje się terminami: statut, senior, princeps
• wskazuje na mapie dzielnicę senioralną i dzielnice juniorów
• podaje wydarzenie, które rozpoczęło rozbicie dzielnicowe (testament Bolesława Krzywoustego 1138 r.)
• określa podstawowe założenia testamentu Bolesława Krzywoustego oraz znaczenie tego dokumentu
• wskazuje na mapie dzielnice Polski: Małopolskę, Wielkopolskę, Mazowsze, Śląsk, Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie
• wymienia synów Bolesława Krzywoustego oraz przyznane im ziemie
• omawia zasadę senioratu i pryncypatu
• omawia przyczyny i skutki konfliktów wewnętrznych trwających podczas rozbicia dzielnicowego
• przedstawia najważniejsze przemiany gospodarcze w Polsce w XIII w.
• podaje wydarzenia związane z latami 1180 r. 1227 r.
• omawia przyczyny i skutki odstąpienia od zasady senioratu
• wymienia grupy społeczne, które dążyły do przywrócenia jedności państwa polskiego
• omawia przemiany gospodarcze na ziemiach polskich – rozwój osadnictwa i rzemiosła, wydobycie złota, srebra oraz ołowiu, wybudowanie kopalni soli w Bochni i Wieliczce
• wskazuje tereny utracone w czasie rozbicia dzielnicowego, m.in. Pomorze Szczecińskie, ziemię lubuską, drohiczyńską i chełmińską
• przedstawia zagadnienie rozbicia dzielnicowego jako zjawiska w rozwoju państwa feudalnego
• wyjaśnia przyczyny dążeń zjednoczeniowych poszczególnych grup społecznych
• porównuje rozbicie dzielnicowe z procesem rozdrobnienia feudalnego w Europie

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI