Powstanie listopadowe


ZAGADNIENIA
1. Wybuch powstania
2. Od negocjacji do detronizacji
3. Wojna polsko–rosyjska
4. Wodzowie powstania listopadowego
5. Walki poza Królestwem
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie terminu noc listopadowa
• zna daty:
→ wybuchu powstania listopadowego (29/30 XI 1830),
→ bitwy pod Olszynką Grochowską (II 1831),
→ wojny polsko-rosyjskiej (II–X 1831)
• identyfikuje postacie:
→ Piotra Wysockiego,
→ Józefa Chłopickiego
• wymienia przyczyny powstania listopadowego
Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie terminów: dyktator, detronizacja
• zna daty:
→ detronizacji Mikołaja I i zerwania unii z Rosją (25 I 1831),
→ bitwy pod Ostrołęką (V 1831),
→ bitwy o Warszawę (6–7 IX 1831)
• identyfikuje postacie:
→ wielkiego księcia Konstantego,
→ Adama Jerzego Czartoryskiego
• wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew powstania listopadowego
• wyjaśnia, jakie znaczenie dla powstania miała detronizacja cara Mikołaja I
• omawia przyczyny klęski powstania listopadowego
Uczeń:
• zna daty: przejęcia dyktatury przez Józefa Chłopickiego (XII 1830),
• identyfikuje postacie:
→ Ignacego Prądzyńskiego,
→ Emilii Plater,
→ Józefa Bema,
→ Iwana Dybicza,
→ Iwana Paskiewicza
• wskazuje na mapie tereny poza Królestwem Polskim, na których toczyły się walki podczas powstania w latach 1830–1831
• opisuje przebieg nocy listopadowej
• charakteryzuje poczynania władz powstańczych do wybuchy wojny polsko–rosyjskiej
• opisuje przebieg wojny polsko–rosyjskiej
Uczeń:
• zna daty:
→ bitwy pod Stoczkiem (II 1831),
→ bitew pod Wawrem i Dębem Wielkim (III 1831),
→ bitew pod Iganiami i Boremlem (IV 1831)
• identyfikuje postacie:
→ Józefa Sowińskiego,
→ Jana Skrzyneckiego,
→ Jana Krukowieckiego,
→ Józefa Dwernickiego
• przedstawia przebieg walk powstańczych poza Królestwem Polskim
Uczeń:
• identyfikuje postacie: Michała Radziwiłła, Macieja Rybińskiego, Antoniego Giełguda
• ocenia postawy wodzów powstania listopadowego
• ocenia, czy powstanie listopadowe miało szanse powodzenia

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI
Na stronie do pobrania przykładowa kartkówka http://www.andrzejgrych.pl/abc/