Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. II

Definicje:
– Galicja
– Germanizacja
– Rusyfikacja
– Cenzura
– Manufaktura
– kapitalista
– robotnik
– strajk
– związek zawodowy
– spółdzielnia
– socjaliści/komuniści
– rewolucja
Twórcy i ich dzieła:
Bolesław Prus
Henryk Sienkiewicz
Stanisław Wyspiański
Jan Matejko
Stanisław Moniuszko
„Bitwa pod Grunwaldem”
„Potop”
„Straszny dwór”
„Hołd pruski”
„Wesele”
„Sobieski pod Wiedniem”
„Lalka”
„Ogniem i mieczem”
Kim byli, czego dokonali?
– Ludwik Pasteur
– Wilhelm Roentgen
– Maria Skłodowska-Curie
– James Watt
– Aleksander Graham Bell
– Ignacy Łukasiewicz
– Hipolit Cegielski
Inne:
Skutki rewolucji przemysłowej
Skutki rozwoju kolei żelaznych
Sytuacja robotników w XIX wieku
Sytuacja fabrykantów w XIX wieku
Kierunki emigracji zarobkowej Polaków
Przyczyny emigracji politycznej Polaków w XIX wieku
Przyczyny emigracji zarobkowej Polaków w XIX wieku
Najbardziej uprzemysłowione miasta w zaborze pruskim i rosyjkim (np. Poznań, Łódź…)
Rodzaje przemysłu (np. włókienniczy, wydobywczy) gdzie i jaki sie rozwijał na ziemiach polskich (podr. mapa)