Pradzieje ziem polskich

Pradzieje ziem polskich

ZAGADNIENIA

– kultury archeologiczne na ziemiach polskich
– Biskupin
– gospodarka ziem polskich
– religia Słowian

NACOBEZU

2

3

4
– określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich
– poprawnie posługuje się terminami: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, dymarka
– przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich
– opisuje wygląd osady w Biskupinie
– omawia warunki naturalne panujące na ziemiach polskich
– lokalizuje na mapie Biskupin
– wskazuje na mapie siedziby plemion słowiańskich
– omawia system wierzeń słowiańskich
– wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie

5
– wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich
– wymienia nazwy kultur archeologicznych obecnych na ziemiach polskich
– charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich

6
– porównuje i ocenia poziom rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich w odniesieniu do reszty Europy

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*